DOT Shipping AS

Vi viser til søknad datert 25. juni 2014. DOT Shipping AS søker om unntak fra bostedskravet for styret i aksjeloven § 6-11 første ledd, slik at tre av selskapets fire styremedlemmer kan være bosatt i stater som ikke er part i EØS-avtalen. Selskapet har ikke daglig leder.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om søknaden

DOT Shipping AS (under registrering) ble stiftet 16. mai 2014 og er eid av Oceanteam Shipping ASA som er et norsk børsnotert selskap og Oil and Gas Maritime Services BV som igjen er eid av det meksikanske selskapet Grupo Diavaz S. de R.L. de C.V. DOT Shipping AS har forretningskontor i Bergen i samme lokaler som Oceanteam Shipping ASA.

Søker opplyser i søknaden at selskapets virksomhet er å bygge, eie og leie ut spesialskip for offshorevirksomhet, blant annet kabelleggingsfartøy og konstruksjons- og vedlikeholdsfartøy (Construction Support Vessels). Selskapet skal også eie aksjer i andre selskaper som er engasjert i tilsvarende virksomhet. Selskapet er en del av en større internasjonal struktur eid av de samme selskapene som nevnt ovenfor. Søker opplyser at oppgaver knyttet til operasjon og drift av skipene vil utføres av andre selskaper i denne gruppen.  

DOT Shipping AS har ingen ansatte og det er ikke planlagt å ha noen ansatte i selskapet. I og med at selskapet ble stiftet i mai i år, er det ikke omsetning å rapportere.

Da selskapet ble stiftet ble det valgt fire styremedlemmer. To av disse er nederlandske statsborgere bosatt i Nederland. Eksisterende styre oppfyller dermed bostedskravet for styret i aksjeloven § 6-11.

Søker opplyser at de sittende styremedlemmene er valgt fordi de har en særlig faglig kompetanse samt at det er viktig for aksjeeiere å velge styremedlemmer som kjenner de områdene og de reglene som gjelder der selskapet skal operere.

Nå ønsker selskapet at et nederlandsk styremedlem bosatt i Nederland skal erstattes av en norsk statsborger bosatt i Monaco. Følgelig vil det nye styret består av to meksikanske statsborgere bosatt i Mexico, et nederlandsk styremedlem bosatt i Nederland og et norsk styremedlem bosatt i Monaco. Begrunnelsen for søknaden om unntak fra aksjeloven § 6-11 er at det nye norske styremedlemmet (Torbjørn Skulstad) er finansdirektør i Oceanteam Shipping ASA og dermed kjenner morselskapet godt.

Selskapet skal ikke ha daglig leder. Kathleen Nilsen vil imidlertid være registrert som selskapets kontaktpunkt i Norge. Nilsen jobber i Oceanteam Shipping ASA.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11, første ledd, første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11, første ledd, andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Partene i konvensjonen er EU (herunder Nederland), Danmark, samt EFTA-statene Norge, Island og Sveits.  Monaco og Mexico er ikke parter i denne konvensjonen, noe som innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i disse landene.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Vurdering

Tre av fire styremedlemmer i selskapet skal være bosatt i stater som ikke er part i EØS-avtalen. Det er derfor nødvendig med unntak fra bostedskravet for styremedlemmer i aksjeloven § 6-11 for at styret skal være lovlig sammensatt.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, legger vi vekt på at selskapets virksomhet er begrenset og at selskapet ikke har ansatte. Departementet legger vekt på at selskapet har et norsk kontaktpunkt som kan ivareta behovet for tilgjengelighet i forbindelse med praktiske formål. Dette taler for at behovet for tilstedeværelse i Norge er lite.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i hhv. Monaco og Mexico. En eventuell ansvarssak vil imidlertid kunne rettes mot det styremedlemmet som er bosatt i Nederland. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for styret i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Etter departementets vurdering er unntaket i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: DOT Shipping AS kan ha følgende styre:

Navn

Statsborgerskap

Bostedsland

Haico Halbesma

nederlandsk

Nederland

Oscar Vazquez Vera

meksikansk

Mexico

Torbjørn Skulstad

norsk

Monaco

Oscar Joel Vazquez

meksikansk

Mexico

 

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om nytt unntak dersom styret og daglig leder fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltsaker. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager.