Fritak fra taushetsplikt

Fritak fra taushetsplikt

Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 118 første ledd til Skattedirektoratet.
Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 118 første ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter straffeprosessloven § 118 første ledd til å frita fra lovbestemt taushetsplikt ved bevisføring for retten, delegeres til Skattedirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.
Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II
Delegasjonen trer i kraft 1. august 2010.

Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 118 første ledd til Toll- og avgiftsdirektoratet.
Fastsatt av Finansdepartementet 30.april 2010 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 118 første ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter straffeprosessloven § 118 første ledd til å frita fra lovbestemt taushetsplikt ved bevisføring for retten, delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.
Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II
Delegasjonen trer i kraft 1. august 2010.

Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister § 22-3 annet ledd til Skattedirektoratet.
Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 annet ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter tvisteloven § 22-3 annet ledd til å frita fra lovbestemt taushetsplikt ved bevisføring for retten, delegeres til Skattedirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde. Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II
Delegasjonen trer i kraft 1. august 2010.

Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister § 22-3 annet ledd til Toll- og avgiftsdirektoratet.
Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 annet ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter tvisteloven § 22-3 annet ledd til å frita fra lovbestemt taushetsplikt ved bevisføring for retten, delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.
Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II
Delegasjonen trer i kraft 1. august 2010.

Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3-13 tredje ledd.
Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-13 tredje ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter ligningsloven § 3-13 tredje ledd bokstav a delegeres til Skattedirektoratet. Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II
Delegasjonen trer i kraft 1. august 2010.

Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 12-1 tredje ledd.
Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 12-1 tredje ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter tolloven § 12-1 tredje ledd bokstav a delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet. Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II
Delegasjonen trer i kraft 1. august 2010.

Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift § 1-4 annet ledd annet punktum til Toll- og avgiftsdirektoratet.
Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i forskrift 16. desember 1975 nr. 1 § 1-4 annet ledd annet punktum.

I

Finansdepartementets myndighet etter forskrift om dokumentavgift § 1-4 annet ledd annet punktum til å frita fra lovbestemt taushetsplikt for å stille til rådighet materiale som trengs til vitenskaplig forskning av samfunnsmessig interesse, delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde. Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II
Delegasjonen trer i kraft 1. august.2010.

Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 13-2 tredje ledd til Skattedirektoratet.
Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 3-13 tredje ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 13-2 tredje ledd bokstav a delegeres til Skattedirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II
Delegasjonen trer i kraft 1. august 2010.

Delegasjon av Finansdepartementets myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 13-2 tredje ledd til Toll- og avgiftsdirektoratet.
Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 3-13 tredje ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 13-2 tredje ledd bokstav a delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde. Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II
Delegasjonen trer i kraft 1. august 2010.
 

 

Til toppen