EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. juli 2003

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. juli 2003

Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel XII Næringsmidler

301 R 1788 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001 av 7. september 2001 om gjennomføringsbestemmelser for bestemmelsene om kontrollsertifikater for import fra tredjeland under artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

Sammendrag av innholdet

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001 innebærer at produkter som importeres fra tredjeland, kun kan markedsføres som "økologiske" dersom eksportlandets myndighet eller kontrollorgan har utstedt et sertifikat som viser at produktene er produsert under tilsvarende produksjonsregler som i EU, og har vært underlagt en kontrollordning som er ekvivalent med EUs. Forordningen omhandler detaljerte krav til sertifikatet.

Forordningen gjelder ikke produkter som ikke skal frigis for fri sirkulasjon i EØS-området, personlig bagasje, eller produkter som ikke skal frambys for salg.

Hittil har det vært krav til inspeksjonssertifikat ved import av varer fra land utenfor EØS som er oppført på EUs liste over ekvivalensland (artikkel 11(1)), men ikke ved import fra land utenfor EØS som ikke står på denne listen (artikkel 11(6)). Det har derfor vært vanskelig å sikre at de importerte produktene har vært underlagt en tilfredsstillende kontroll under produksjonen, og det har vist seg nødvendig å harmonisere prosedyren for kontroll av importerte økologiske produkter fra land utenfor EØS. Forordningen erstatter forordning (EØF) nr. 3457/92.

For å kunne gi klarsignal til frigivelse av et vareparti for fri sirkulasjon skal kravene i forordningen være oppfylt, uansett om eksportlandet står på listen over ekvivalensland eller ikke. Før frigivelse skal sertifikatet i original fremlegges for relevant myndighet i importlandet, som skal foreta en verifikasjon av varepartiet og dokumentere dette i sertifikatet.

Merknader

Importkontrollforskriften har varslingsfritak for import av frisk frukt og grønnsaker. Vanligvis betyr "frigivelse for fri sirkulasjon" at varene er tollklarert. Dette skjer imidlertid ikke på samme måte for alle næringsmidler. For frisk frukt og grønnsaker skjer tollklarering i ettertid, etter at varene er importert og distribuert. Kravet i forordningen om at verifikasjon av varepartiet er en forutsetning for tollklarering, betyr en omlegging av importrutiner for de berørte parter – og at økologisk dyrket frukt og grønt må behandles spesielt i tollen. Dette er vanskelig når det er fritak for varsling og det ikke finnes eget tolltariffnummer for økologiske varer. Det er lite trolig at det vil bli laget en egen tolltariffkode for økologiske produkter i den nærmeste fremtid.

Forordningen har vært på høring. Etter høringsrunden har Statens næringsmiddeltilsyn kommet frem til at grensekontrollstasjonene skal kontrollere de animalske økologiske landbruksvarene fra land utenfor EØS, og Det kommunale næringsmiddeltilsynet skal kontrollere vegetabilske landbruksvarer fra land utenfor EØS. For økologiske landbruksvarer må det nå innføres en varslingsplikt i økologiforskriften uavhengig av om varen er animalsk eller ikke.

Forordningen vil medføre behov for endringer i importrutiner for berørte parter og noe merarbeid. Kostnadene til kontroll er avhengig av antall importerte varepartier. I forordningen vises det i enkelte artikler til EUs tollbestemmelser. Det er utarbeidet en tilpasningstekst for å klargjøre at dette regelverket ikke gjelder for EFTA/EØS-landene.

Rettsakten krever behov for endringer i forskrift 5. mai 1998 nr. 402 om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Fiskeridirektoratet, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

302 R 1113 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1113/2002 av 26. juni 2002 om endring av forordning (EF) nr. 1788/2001 om nærmere regler for kontrollattesten for import fra tredjestater via artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91

Sammendrag av innholdet

Rettsakten endrer artikkel 8 og artikkel 9 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001 om import av økologisk merkede produkter fra land utenfor EØS og som setter detaljerte krav til importsertifikat. Forordning 1788/2001 erstatter forordning 3457/92.

Artikkel 8 setter dato for opphevelse av forordning 3457/92, og artikkel 9 setter dato for fra når forordning 1788/01 skal anvendes.

Rettsakten innebærer at datoene endres fra 1. juli 2002 til 1. november 2002. Forslaget kommer som et resultat av at mange land ser tekniske problemer med å gjennomføre forordningen i praksis.

Merknader

Rettsakten vil kreve endring i forskrift 5. mai 1998 nr. 402 om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Forskriften er en henvisningsforskrift som inkorporerer rådsforordning (EØF) nr. 2092/91, kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92 og kommisjonsforordning (EØF) nr. 207/93 med endringer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Fiskeridirektoratet, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

302 R 1918 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1918/2002 av 25. oktober 2002 om endring av forordning (EF) nr. 1788/2001 som fastsetter detaljerte regler for gjennomføring av kravene om attestasjon om inspeksjon ved import fra tredjestater i henhold til artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

Sammendrag av innholdet

Rettsakten endrer konkrete henvisningsfeil i artiklene 4 og 5, og tittelen på modellene til sertifikat som er gitt i vedlegg 1 og 2 til forordning (EF) nr. 1788/2001. Det skal fremgå av sertifikatet at produktene fra tredjeland er produsert etter tilsvarende regler som i EU og har vært underlagt en kontrollordning som er ekvivalent med EUs. Forordningen omhandler detaljerte krav til sertifikatet.

Merknader

Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med endringer er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 40 (1993-94) bind 4A s. 92).

Rettsakten krever endring i forskrift 5. mai 1998 nr. 402 om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Forskriften er en henvisningsforskrift som gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk landbruksproduksjon med endringer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Fiskeridirektoratet, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Kapittel XV Farlige stoffer

303 L 0002 Kommisjonsdirektiv 2003/2/EF av 6. januar 2003 om 10. tekniske tilpasning til direktiv 76/769/EØF om begrensninger på markedsføring og bruk av enkelte farlige stoffer og produkter

Sammendrag av innholdet

Direktiv 76/769/EØF gir regler om markedsføring og bruk av visse farlige kjemiske stoffer og kjemiske produkter. Direktiv 2003/2/EF er 10. tekniske tilpasning til direktiv 76/769/EØF og regulerer bruken av arsen. Bestemmelsene i direktiv 2003/2/EF innebærer at arsenimpregnert trevirke bare kan benyttes der virkets holdbarhet er nødvendig for å beskytte menneskers og dyrs sikkerhet, og der det er usannsynlig at allmennheten kommer i kontakt med trevirke. Broer og brokonstruksjoner er eksempler på områder hvor arsenimpregnert trevirke fortsatt er tillatt.

Merknader

Det anses som positivt at EU innskjerper bestemmelsene vedrørende arsen, ut fra både helse- og miljøhensyn. De eksisterende reguleringene av arsen i forskrift om begrensninger i bruk m.m. av enkelte farlige kjemikalier samsvarer i hovedtrekk med bestemmelsene i EUs direktiv. Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet som dette direktivet faller inn under.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for tekniske handelshindringer der Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Sosialdepartementet, Helsedepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Rettsakten ble funnet relevant og akseptabel.

303 L 0005 Kommisjonsdirektiv 2003/5 EF av 10. januar 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av deltametrin som aktivt stoff

Sammendrag av innholdet

Kommisjonsdirektiv 2003/5/EF nkluderer et eksisterende virksomt stoff, deltametrin, i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF (positivlisten).

Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler, blir vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Bare stoffer som er oppført på positivlisten, kan inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland etter kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF.

Ved vurdering av ugrasmidler som inneholder deltametrin for eventuell godkjenning i medlemslandene, skal det tas spesielt hensyn til:

  • brukereksponering, og til at godkjenningsbetingelsene inkluderer tilstrekkelige krav til verneutstyr,
  • akutt eksponering av konsumenter gjennom maten i lys av framtidig revisjon av maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler i spiselige kulturer,
  • beskyttelse av vannlevende organismer, bier og leddyr som ikke er målorganismer; risikoreduserende tiltak skal iverksettes hvis nødvendig.

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr 40 (1993-94) bind 5A s. 575), men Norge har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene. Vedtaket har derfor ingen rettslige konsekvenser for Norge. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av lov om plantevernmidler av 5. april 1963 med tilhørende forskrifter.

Deltametrin er godkjent i Norge, og har vært på markedet siden 1987.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet av Spesialutvalget for tekniske handelshindringer, der Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Kapittel XXX Medisinsk utstyr

300 L 0070 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/70/EF av 16. november 2000 om endring av rådsdirektiv 93/42/EØF med hensyn til medisinsk utstyr som inneholder stabile produkter av humant blod eller plasma

Sammendrag av innholdet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/70/EF endrer rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Direktiv 93/42 er innlemmet i EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 40 (1993-94) bind 3A s. 181). Etter endringen omfatter direktiv 93/42/EØF også utstyr hvor en integrert bestanddel inneholder stoffer fremstilt av humant blod eller plasma. Medisinsk utstyr som inneholder andre stoffer fremstilt av vev fra mennesker, omfattes imidlertid ikke.

Merknader

Direktivet krever endring i forskrift om medisinsk utstyr.

Sakkyndige instansers merknader

Sosial- og helsedirektoratet har ikke innvendinger mot at direktivet implementeres i norsk rett. Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for tekniske handelshindringer der Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Rettsakten ble funnet relevant og akseptabel.

Vedlegg XIII Transport

Kapittel VI Sivil luftfart

302 R 0980 Kommisjonsforordning (EF) nr. 980/2002 av 4. juni 2002 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2082/2000 om vedtakelse av Eurocontrolstandarder

Sammendrag av innholdet

Kommisjonsforordning (EF) nr. 980/2002 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2082/2000 om vedtakelse av Eurocontrol-standarder, gjennomfører endringer i to ulike Eurocontrol-standarder. Sistnevnte rettsakt bygger på rådsdirektiv 93/65/EØF av 19. juli 1993 om definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken, som er en del av EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett, (jf. særskilt vedlegg nr. 2 bind 10 A s. 380 St. prp. nr. 40 (1993-94)).

Bakgrunnen for innføring av rådsdirektiv 93/65/EØF var et ønske i EU om å innføre fellesskapsstandarder for å bedre håndteringen av overbelastningen i luftrommet og oppnå et ensartet sikkerhetsnivå med hensyn til styring av lufttrafikken i Europa. Rådsdirektiv 93/65/EØF innebærer at Kommisjonen har kompetanse til å gjennomføre Eurocontrol-standarder som obligatoriske fellesskapsstandarder. Eurocontrols standarder er i samsvar med ICAO’s (International Civil Aviation Organization) anbefalinger. Eurocontrol er en europeisk luftfartsorganisasjon som også norske luftfartsmyndigheter er medlem av.

Merknader

Rådsdirektiv 93/65/EØF er gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt ved kgl. res. 2. juni 1995 nr. 517 om definisjon og bruk av kompatible tekniske spesifikasjonar og vedtekne Eurocontrol-standardar for innkjøp av utstyr og system til styring av lufttrafikken samt framgangsmåtar, arbeidsreglar og bruk av ressursar i lufttrafikken.

Kommisjonsdirektiv 97/15/EF om vedtakelse av Eurocontrol-standarder og om endring av rådsdirektiv 93/65/EØF om definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken ble gjennomført i norsk rett ved kgl. res. 17. juli 1998.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2082/2000 om vedtakelse av Eurocontrol-standarder og om endring av kommisjonsdirektiv 97/15/EF om vedtakelse av Eurocontrol-standarder og om endring av rådsdirektiv 93/65/EØF ble gjennomført i norsk rett ved kgl. res. 6. april 2001.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet internt i Samferdselsdepartementet, som finner den relevant og akseptabel. Forordningen har vært behandlet i Spesialutvalget for transport, samt at det har vært på høring hos Luftfartstilsynet og AVINOR AS, der den vurderes som uproblematisk.

Vedlegg XX Miljø

Kapittel I Allment

303 D 0031 Kommisjonsvedtak 2003/31/EF av 29. november 2002 om fastsettelse av kriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemidler for oppvaskmaskiner

Sammendrag av innholdet

Kriteriedokumentet er en revisjon av kriteriene i kommisjonsvedtak 1999/427/EF, som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 184/1999 av 17. desember 1999.

Formålet med kriteriene er å begrense bruken av miljøfarlige stoffer basert på testing av ingrediensene med hensyn til giftighet, biologisk nedbrytbarhet og bio-akkumulering. Enkelte kjemikalier med kjent helse- og/eller miljøskadelig effekt er ekskludert for bruk i miljømerkede produkter.

Merknader

Stiftelsen Miljømerking i Norge, som er ansvarlig organ for EUs miljømerkeordning, har hatt ansvaret for å utarbeide kriteriene på oppdrag fra Kommisjonen. Det er lagt betydelig vekt på å harmonisere EUs kriterier med kriteriene som er utarbeidet under den nordiske miljømerkeordningen. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningene avviker lite fra hverandre.

Sakkyndige instansers merknader

Barne- og familiedepartementet har, i samråd med Stiftelsen Miljømerking, vurdert rettsakten som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Kapittel V Avfall

303 D 0033 Rådsvedtak 2003/33/EF av 19. desember 2002 om kriterier og prosdyrer for mottak av avfall på deponier (tilpasning til deponidirektivet (1999/31/EF)

Sammendrag av innholdet

Rådsvedtak 2003/33/EF er gitt i henhold til rådsdirektiv 1999/31/EF om deponering av avfall, som er en del av EØS-avtalen. Rådsvedtaket inneholder et tillegg til deponidirektivet med kriterier og prosedyrer for mottak av avfall. Kriteriene består av lister av avfallstyper som kan deponeres på de ulike deponikategoriene uten testing på forhånd og øvre grenseverdier for utlekking av avfall som kan aksepteres på de ulike deponiene. Tillegget innebærer et nytt regime med testing og dokumentasjon før avfall som ikke står på listen ovenfor kan deponeres. I dag er det ingen form for testing før avfall går på avfallsdeponi, bortsett fra for de avfallstypene som er mistenkt for å være farlig avfall.

Merknader

Rådsvedtaket vil kreve en endring av forskrift om deponering av avfall. I tillegg må utslippstillatelser for de fleste deponier revideres.

Innføring av nye kriterier for mottak av avfall vil medføre enkelte økninger i kostnader for deponiene. Dette vil i hovedsak være engangskostnader, og det antas at kravene ikke vil medføre noen større økonomiske konsekvenser for driften av deponier på sikt. De økonomiske konsekvensene av vedtaket vil sannsynligvis bli større for avfallbesitter enn for deponieier. Kostnadene er knyttet til avfallsbesitters arbeid med å fremskaffe opplysninger om avfallets egenskaper. Husholdningsavfall er unntatt fra kravet om basiskarakterisering, og tillegget antas derfor ikke å påvirke kommunens utgifter ved håndteringen av dette avfallet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for miljø, der Fiskeridepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet er representert. Rettsakten ble funnet relevant og akseptabel.

Vedlegg XXI Statistikk

303 R 0006 Kommisjonsforordning (EF) nr. 6/2003 av 30. desember 2002 om statistikk over godstransport på vei

Sammendrag av innholdet

Forordningen knytter seg til rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistikk over transport på veg, som er tatt inn i EØS-avtalen. Formålet med forordningen er å sikre vern av individuelle data og fastlegge hvilke tabeller som skal kunne formidles av Eurostat på grunnlag av de data som oversendes i henhold til nevnte rådsforordning. Forordningen gir en oversikt over hvilke tabeller som kan produseres av Eurostat og fastlegger vilkårene for formidling av tabeller til andre enn de nasjonale myndigheter. Det gis bl.a. begrensninger på offentliggjøring når opplysningene er basert på færre enn 10 kjøretøyer.

Merknader

Forordningen er av teknisk karakter og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt aktivt i drøftingene av forordningen, og finner den relevant og akseptabel.

303 R 0246 Kommisjonsforordning (EF) nr. 246/2003 av 10. februar 2003 som fastlegger programmet for ad hoc-moduler i årene 2004 til 2006, knyttet til arbeidskraftsundersøkelsene beskrevet i rådsforordning (EF) nr. 577/98

Sammendrag av innholdet

Forordningen er basert på rådsforordning (EF) nr. 577/98, som er tatt inn i EØS-avtalen. Formålet er å spesifisere hvilke engangstillegg i undersøkelsen (ad hoc-moduler) som skal gjennomføres i perioden 2003-2006. Disse er:

  • Arbeidsorganisering og arbeidstidsordninger (2004)
  • Forholdet mellom arbeid og familieliv (2005)
  • Overgang fra arbeid til pensjon

Merknader

Norge har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen innebærer ikke behov for lov- eller forskriftsendringer, og har ingen administrative konsekvenser og moderate økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk

302 D 2367 Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2367/2002/EF av 16. desember 2002 om Fellesskapets statistikkprogram 2003-2007

Sammendrag av innholdet

Beslutningen legger grunnlaget for videreføring av det europeiske statistikkprogrammet for perioden 2003-2007. Beslutningen fokuserer på de viktigste behovene EU har for statistikk, særlig knyttet til Den økonomiske og monetære union, utvidelsen av EU samt konkurranseevne, bærekraftig utvikling og den sosiale agenda. Planene for utviklingen av statistikksystemet drøftes i forhold til disse overordnede prioriteringene og i forhold til ulike politikkområder som fri bevegelse av varer og tjenester, personer og kapital, økonomisk og monetær politikk, transport, landbruk og miljø.

Merknader

Norge har gjennom EØS-avtalen vært godt integrert i det europeiske statistikksystemet (artikkel 76, protokoll 30 og vedlegg XXI). Beslutning om nytt statistikkprogram er viktig fordi denne gir rammer og prioriteringer også for statistikkprogrammet som omfatter EFTA/EØS-landene gjennom referansen til programmet i protokoll 30 og de praktiske administrative og økonomiske ordninger som er utformet for å knytte EFTA/EØS-landene til statistikksamarbeidet.

I og med at beslutningen for det nye fem-årsprogrammet også inneholder en finansiell ramme (192,5 million Euro for årene 2003-2007) vil behandlingen kreve justeringer av protokoll 30 og Stortingets samtykke.

Forordningen vil ikke ha administrative konsekvenser utover de tilpasninger som må gjøres i protokoll 30.

Beslutningen om en finansiell ramme på 192,5 millioner Euro for statistikkprogrammet i femårs-perioden kan bety noe økt bidrag fra Norge (rundt 4,5 mill. kr. årlig mot nå ca. 3,7 mill.kr. til den operasjonelle delen av statistikkprogrammet), og dette må avklares nærmere i forbindelse med drøftingen av revidert protokoll 30. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Sakkyndige instansers merknader

Statistisk sentralbyrå har deltatt aktivt i drøftingen av forslaget og finner beslutningen relevant og akseptabel.

Protokoll 31 om samarbeid på områder utenfor de fire friheter

303 D 0451 Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 451/2003/EF av 27. februar 2003 om endring i vedtak nr. 253/2000/EF om å opprette annen fase av Fellesskapets handlingsprogram for allmennutdanning "Sokrates"

Sammendrag av innholdet

Vedtaket gjelder en teknisk endring i vedlegget til programvedtaket om opprettelse av annen fase av utdanningsprogrammet Sokrates (253/2000/EF), nærmere bestemt en endring i del IV, pkt. B. 2 av dette vedlegget. Endringen består i å fjerne kravet om at prosjektfinansieringen fra Fellesskapet ikke kan overstige 75 % av det totale beløpet for prosjektet. Begrunnelsen for endringen er at dette kravet skapte problemer for små prosjekt der finansieringen fordeles nasjonalt, vanligvis skolepartnerskap og såkalte læringspartnerskap. Dette er prosjekter som mottar svært beskjedne beløp i støtte, og der det for partnerinstitusjonene (skoler og voksenopplæringsinstitusjoner, dvs. institusjoner med begrensede administrative ressurser) har vist seg uforholdsmessig arbeidskrevende å dokumentere egeninnsatsen i form av arbeidstid og infrastruktur. Endringen er også begrunnet med at Europaparlamentet i sin resolusjon av 28. februar 2002 om gjennomføringen av Sokratesprogrammet ba Kommisjonen om å foreslå legale endringer som kunne få slutt på kravet om samfinansiering for skolesamarbeidsprosjektene.

Merknader

Vedtaket har blitt svært godt mottatt av utdanningsmyndighetene og brukerne av Sokratesprogrammet i alle landene som omfattes av programmet, da det vil lette de administrative byrdene for skoler og voksenopplæringsinstitusjoner som deltar i programmet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for utdanning, der Justisdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Landbruksdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Helsedepartementet, Barne- og familiedepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

303 D XXX Europaparlaments- og rådsvedtak 2003/XXX/EF om et flerårig handlingsprogram på området energi: "Intelligent energi - Europa" (2003-2006)

Sammendrag av innholdet

"Intelligent energi for Europa" erstatter det nåværende rammeprogrammet for energi som har virket i perioden 1998-2002. Av de seks eksisterende delprogrammer i rammeprogrammet for energi videreføres SAVE (energieffektivisering) og ALTENER (fornybar energi)). I tillegg vil "Intelligent energi for Europa" ha to nye delprogrammer, COOPENER og STEER. Målet for COOPENER er å fremme energieffektivitet og fornybar energi i forhold til tredjeland. STEER tar for seg energibruk i transport. "Intelligent energi for Europa" skal støtte lokale, regionale, og nasjonale initiativ innen ovennevnte satsingsområder.

Merknader

"Intelligent energi for Europa" skal støtte en bærekraftig utvikling på energiområdet. Norge har så langt deltatt i SAVE, ALTENER og i det utgående delprogrammet ETAP (analyser). I det nye programmet vil det ikke bli mulig å delta bare i enkelte delprogrammer. Norge har sammen med de øvrige EFTA/EØS-landene klart signalisert at vi ønsker å delta i programmet og at vi vil øke antall nasjonale eksperter i DG Tren med én, slik at EFTA/EØS-landene til sammen har tre eksperter på energiområdet.

EØS-komiteens beslutning vil forplikte Norge til å delta i finansieringen av programmet. Deltakelse i programmet gir norske aktører, særlig innen forskning, en mulighet til å søke EU om støtte til forskningsprosjekter, seminarer og andre tiltak som ligger innenfor rammen av programmet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for energi, der Finansdepartementet, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.