Høringssvar fra Norsk Osteopatforbund

Dato: 14.12.2021

Høringssvar fra Norsk Osteopatforbund som gjelder endring i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten (plassering av naprapater, osteopater og paramedisinere i risikoklasser)

Norsk Osteopatforbund (NOF) viser til høringsbrev ref: 21/4011- fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og takker for mulighet til å avgi høringssvar.

HODs forslag om å plassere osteopater og naprapater i risikoklasse 2, bygger på vurderinger utført av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NOF støtter forslaget og deler vurderingen om at osteopater og naprapater ligger svært nær fysioterapeuter når det gjelder utdanning og yrkesutøvelse, og bør derfor plasseres i samme risikoklasse. Tilskudd følger av risikoklasse, som beskrevet i høringsnotat. Det er naturlig at risikoklasse vurderes etter noe tid, basert på skadestatistikk.

NOF har ingen merknader til fremsatt forslag om risikoklasse og tilskudd for paramedisinere.

Vennlig hilsen,

Tomas Collin, leder NOF