Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 13.12.2021

Vi takker for muligheten til å gi en høringsuttalelse.

NPE har, på oppdrag fra departementet, kommet med godt underbygde forslag til hvilken risikoklasse de nye autoriserte helsepersonellgruppene skal plasseres i. Vi vil i det videre kommentere NPEs vurderinger.

NPE vurderer at osteopatene og naprapatene ligger nærmest fysioterapeutene både når det gjelder utdannelse og yrkesutøvelse. Vi er enige i NPEs vurdering av at fysioterapeuter har få innmeldte skader og følgelig også lav risiko ut fra skadestatistikk. Vi støtter at osteopater og naprapater innplasseres i samme risikoklasse som fysioterapeuter, men at dette vurderes på nytt når pålitelig skadestatistikk finnes for disse gruppene.

NPE vurderer at paramedisinerne plasseres i risikoklasse 4. Dette skyldes i hovedsak mulig skadepotensial knyttet til akuttmedisinske tjenester, at tjenestene som tilbys i hovedsak gjøres utenfor sykehus og dermed uten støttefunksjoner som ellers er tilgjengelig gjennom annet fagpersonale, samt at arbeidet er preget av hast da dette er knyttet til akutt helsehjelp. Videre inngår oppgaver på et relativt avansert nivå, inkludert oppgaver som vanligvis utføres av leger. Ut fra disse vurderingene støtter vi NPEs vurdering om at risikoklassen for paramedisinerne bør ligge relativt høyt. NPE forslår risikoklasse 4 hvor også kiropraktorer er plassert. Gitt arbeidets karakter til paramedisinerne kan potensiell skaderisiko vise seg å være mer sammenlignbar med tannleger og leger. Disse to personellgruppene er plassert i henholdsvis risikoklasse 5 og 6. Vi foreslår derfor at det også for paramedisinere gjøres en ny vurdering av risikoplassering når pålitelig skadestatistikk finnes for gruppen.