Endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

                                                   I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 7-3-10 skal lyde:
§ 7-3-10. Anvendelsesområde
Bestemmelsene i § 7-3 del B gjelder fordeling av formue og inntekt mellom andelshavere i boligselskaper, jf. skatteloven § 4-10 tredje ledd og § 7-3.
Formue i form av andelshavers boenhet i boligselskapet omfattes ikke av denne forskriften.

§ 7-3-13 skal lyde:
§ 7-3-13. Fordeling etter husleiebrøk
Ved fordeling etter husleiebrøk fordeles alle inntekts- og formuespostene unntatt ligningsverdi av boenhet på andelshaverne etter forholdet mellom påløpt husleie for den enkelte boenhet i året og påløpt husleie for samtlige boenheter for andelshavere i året. Som påløpt husleie for samtlige boenheter regnes også beregnet husleie i året for boenheter som er planlagt brukt som bolig for andelshavere, men som ikke er ferdigstilt eller solgt.

§ 7-3-14 skal lyde:
§ 7-3-14. Fordeling etter andelsbrøk og andelskonto
(1) Følgende formues- og inntektsposter kontoføres:
a. Langsiktig fellesgjeld: For hver enkelt boenhet føres en egen konto med boenhetens andel av langsiktig fellesgjeld. I nye boligselskaper settes inngående verdi på kontoen til boenhetens andel av fellesgjelden slik den er beregnet av selskapet. Kontoen korrigeres for senere nedbetalinger mv. fra andelshaver.
b. Renter av langsiktig fellesgjeld: Rentene fordeles på samme måte som gjelden.
(2) Øvrige inntekts- og formuesposter unntatt ligningsverdi av andelshavers boenhet, fordeles etter andelsbrøk. Andelsbrøken fastsettes etter det opprinnelige forholdet mellom den enkelte boenhets innskudd med tillegg av andel fellesgjeld og samlet innskudd med tillegg av samlet fellesgjeld.

                                                   II
Endringsforskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2010.

 

Tilhørende lov

Til toppen