Endringslov til åndsverkloven (EUs vernetidsdirektiv)

Lov 13. juni 2014 nr. 22 om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform.

Se loven på lovdata.no
Til toppen