Endringslov til åndsverkloven

Lov 9. januar 1998 nr. 4 om endringer i lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (endringslov til åndsverkloven)

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform.

Se loven på lovdata.no
Til toppen