Erklæring fra EU-formandskabet om situationen i Nepal (15.10.02)

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om situationen i Nepal (15.10.02)

Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den går ind for demokratisk styre og principperne om flerpartidemokrati og konstitutionelt monarki, som er nedfældet i Nepals forfatning.

Den Europæiske Union noterer sig dannelsen af en bred overgangsregering i Nepal. Det er vort håb, at denne regering vil bygge sit arbejde på bred politisk enighed. Den Europæiske Union appellerer til den nye regering om hurtigt at indlede forhandlinger med maoisterne for at få dem inddraget i den politiske proces. I den forbindelse imødeser EU en forbedring af betingelserne for frie og retfærdige valg og anmoder indtrængende regeringen om snart at bekendtgøre nye datoer for lokale valg og parlamentsvalg.

Den Europæiske Union fordømmer de voldshandlinger, som de maoistiske oprørere har begået under anvendelse af våbenmagt, og som har påført civilbefolkningen i Nepal betydelige lidelser; de har i sidste instans ført til, at parlamentsvalget er blevet aflyst. EU opfordrer derfor oprørerne til omgående at bringe voldshandlingerne til ophør og indlede en politisk dialog med Nepals regering.

Den Europæiske Union betoner samtidig på ny, at det haster med at tage fat på de grundlæggende årsager til den igangværende konflikt, herunder fattigdom, udstødelse, korruption og menneskerettigheder.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet, samt de EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.