Erklæring fra EU-formandskabet om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (22.10.02)

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (22.10.02)

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegneom de igangværende kampe i de østlige og nordøstlige egne afDen Demokratiske Republik Congo

Den Europæiske Union udtrykker sin alvorlige bekymring over de seneste voldsomme sammenstød i de østlige og nordøstlige egne af Den Demokratiske Republik Congo og over de politiske følgevirkninger af de nye udbrud af kamphandlinger samt de humanitære konsekvenser for den congolesiske befolkning. EU er bekymret for, at de fornyede spændinger kan sætte de imponerende fremskridt på spil, der er gjort i den senere tid på grundlag af Pretoria- og Luanda-aftalerne. EU opfordrer alle væbnede grupper og militser, der opererer i Den Demokratiske Republik Congo, til at afstå fra militære aktiviteter og arbejde for en politisk løsning på konflikten inden for rammerne af den interne congolesiske dialog, nu hvor de udenlandske styrker er ved at afslutte deres tilbagetrækning fra Den Demokratiske Republik Congos territorium. EU tilskynder parterne i Pretoria- og Luanda-aftalerne til sammen at arbejde konstruktivt på at opbygge tillid og genoprette stabilitet i de områder, hvor kampene er brudt ud.

EU bifalder erklæringen fra Den Demokratiske republik Congos regering, hvori den anmoder de væbnede grupper om at indstille fjendtlighederne i den østlige del af Den Demokratiske republik Congo, og beder samtidig alle regeringer, militære styrker og enhver anden organisation eller enkeltperson om at ophøre med al støtte til de grupper, der er involveret i kampene i det østlige Congo og Burundi, og til at gøre brug af deres indflydelse over disse grupper til at overtale dem til øjeblikkeligt at indstille al militær aktivitet.

EU er alvorligt bekymret over det stigende antal overtrædelser af menneskerettighederne i Ituri-området og opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at respektere befolkningens menneskerettigheder. EU opfordrer FN's Sikkerhedsråd til omgående at overveje skridt til at mindske spændingen i de østlige og nordøstlige egne af Den Demokratiske Republik Congo, og navnlig til at tage MONUC's mandat op til vurdering samt overveje at øge dens overvågningskapacitet i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. EU opfordrer Den Demokratiske Republik Congos regering til fuldt ud at samarbejde med MONUC og alle andre berørte parter hvad angår DDRRR. Navnlig haster det med at styrke samarbejdet vedrørende DDRRR-processen i Kamina (MONUC's adgang til tidligere deltagere i kampene, fjernelse af de FDLR-medlemmer, der sætter hindringer i vejen for processen).

EU appellerer til alle deltagende parter i den interne congolesiske dialog om at intensivere de igangværende bestræbelser på at finde en samlet aftale for alle med henblik på at oprette en overgangsregering.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet og de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.