Erklæring fra EU-formannskapet for å markere ikrafttredelsen av protokoll nr. 13 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet (14.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne for å markere ikrafttredelsen av protokoll nr. 13 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet (14.07.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at protokoll nr. 13 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, trådte i kraft 1. juli 2003.

Denne protokollen forbyr dødsstraff under enhver omstendighet, også for forbrytelser som er begått i krigstid eller ved overhengende fare for krig. Det kan ikke gjøres unntak fra eller tas forbehold med hensyn til protokoll nr. 13 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Per dags dato har 41 av Europarådets i alt 45 medlemsstater undertegnet protokollen, som ble åpnet for undertegning av medlemsstatene i Europarådet for bare vel et år siden, nærmere bestemt 3. mai 2002 i Vilnius.

Avskaffelse av dødsstraff også for handlinger begått i krigstid eller ved overhengende fare for krig bør drøftes i en videre sammenheng og i lys av den internasjonale utviklingen, som går i retning av en universell avskaffelse av dødsstraff.

Den europeiske union oppfordrer Europarådets medlemsstater innstendig til å undertegne protokoll 13 og ratifisere protokoll 6 om avskaffelse av dødsstraff i fredstid, dersom de ikke allerede har gjort det. Den europeiske union uttrykker videre håp om at Japan og De forente stater, som har observatørstatus i Europarådet, lar seg inspirere til å vurdere tiltak for å avskaffe dødsstraff.

Den europeiske union gjentar at den er en innbitt motstander av bruk av dødsstraff under enhver omstendighet – en straff EU mener forringer menneskets verdighet og fører til økt brutalitet uten å tilføre noe positivt i form av en avskrekkende effekt. Av den grunn har alle EU-landene avskaffet dødsstraff. I denne forbindelse er det verd å merke seg at det internasjonale samfunn har utelukket bruk av dødsstraff når det har opprettet internasjonale straffedomstoler med myndighet til å behandle de mest avskyelige forbrytelser, som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

I de land som opprettholder dødsstraff, vil Den europeiske union arbeide for at det innføres en gradvis begrensning i bruken av dødsstraff, og for at de strenge vilkårene for bruk av dødsstraff fastsatt i en rekke internasjonale menneskerettighetsdokumenter blir overholdt. EU vil likeens arbeide for at det innføres et midlertidig forbud mot henrettelser med sikte på total avskaffelse av dødsstraff. Den europeiske union uttrykker på nytt sin bekymring over at personer dømmes til døden for forbrytelser begått før fylte 18 år.

Den europeiske unions ønske er å få oppleve at både lovgivningen om og praktiseringen av dødsstraff avskaffes i alle verdens land, både i fredstid og i krigstid.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.