Erklæring fra EU-formannskapet i anledning årsdagen for terrorangrepene 11. september 2001 (11.09.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning årsdagen for terrorangrepene 11. september 2001 (11.09.03)

På toårsdagen for terrorangrepene 11. september 2001 vil Den europeiske union på nytt uttrykke sin store sorg og dypfølte solidaritet med ofrenes familier og USAs regjering og folk.

De grusomme terrorhandlingene, som forårsaket så mye menneskelig lidelse og enorme materielle skader og tap i New York, Washington og Pennsylvania, ble av europeerne oppfattet som brutale angrep på deres frihets- og fredsidealer og -prinsipper, på de demokratiske institusjonene og på deres egen sikkerhet og livsstil.

Den europeiske union har reagert med stor besluttsomhet på disse tragiske begivenhetene, og har tatt til orde for bredest mulig internasjonalt samarbeid i kampen mot terrorisme. I den forbindelse har Den europeiske union vedtatt en rekke viktige og vidtfavnende tiltak, og har deltatt aktivt i det arbeidet som pågår i internasjonale fora, særlig FN, for å forebygge og bekjempe terrorisme. Det er oppnådd betydelige resultater, som blant annet har ført til at antatte terrorister er blitt arrestert og stilt for retten, at terroristceller er blitt sprengt, og at finansielle aktiva og finansieringskilder er blitt båndlagt.

Den europeiske union har også arbeidet for å få i stand en politisk dialog med flere land og regionale organisasjoner for å øke bevisstheten om at det er nødvendig å vedta hensiktsmessige og effektive lover og andre tiltak, både nasjonalt og internasjonalt, med sikte på å utrydde terrorismen, stenge dens finansieringskilder og -kanaler samt fjerne forutsetningene og mulighetene for rekruttering av terrorister. Sentralt og integrert i dette vidtfavnende engasjementet står arbeidet med å fremme en helhetlig løsning, dialog på tvers av kulturer og samfunn samt respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter i kampen mot terrorisme.

Den europeiske union bekrefter sin grunnfestede solidaritet med USA og alle øvrige land som har vært utsatt for terrorhandlinger, og er fortsatt fast bestemt på å videreføre sin interne politikk og sin strategi for internasjonalt samarbeid for å komme terrorismen til livs.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.