Erklæring fra EU-formannskapet i anledning erklæringen fra de tiltredende landene, de assosierte landene samt de EFTA-land som er medlem av (EØS), om EUs felles holdning om Burma/Myanmar (08.05.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning erklæringen fra de tiltredende landene, de assosierte landene samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), om EUs felles holdning om Burma/Myanmar (08.05.03)

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, erklærer at de deler målsettingene i felles holdning 2003/297/FUSP om Burma/Myanmar definert av Rådet for Den europeiske union 28. april 2003 med hjemmel i artikkel 15 i traktaten om Den europeiske union. De vil sørge for at deres nasjonale politikk er i samsvar med denne felles holdning.


Den europeiske union merker seg og ser med glede på denne tilslutningen.