Erklæring fra EU-formannskapet i anledning valget på ny nasjonalforsamling, president og guvernører i Nigeria (14.05.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning valget på ny nasjonalforsamling, president og guvernører i Nigeria (14.05.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at president-, parlaments- og guvernørvalget i Nigeria forløp fredelig de fleste stedene i landet. Valgene innebærer et viktig skritt for den demokratiske prosessen i Nigeria ved overgangen til nytt sivilt styre.

Den europeiske union tar til etterretning at president Obasanjo 22. april 2003 ble utropt til vinner av presidentvalget i Forbundsrepublikken Nigeria av den ansvarlige valgmyndighet, og vi sender ham våre gratulasjoner. Presidenten har nå et klart mandat foran sin andre periode i presidentembetet.

Den europeiske union ser også positivt på at Nigerias regjering inviterte observatører fra blant annet EU til landet, slik at de på effektivt vis kunne følge med på valgprosessen.

Den europeiske union uttrykker bekymring over de alvorlige uregelmessighetene og tilfellene av valgfusk som EUs valgobservatørkorps har registrert og rapportert om, og som resulterte i manglende tillit til valgprosessen i de berørte delstatene. Den europeiske union anbefaler på det sterkeste at det treffes nødvendige tiltak slik Nigerias valglov fastsetter, og ser med glede på at alle skadelidende parter har besluttet å bilegge stridighetene på fredelig vis og innenfor rammen av forfatningen. EU forventer videre at alle som har gjort seg skyldig i politisk motivert vold under valgkampen, blir stilt for retten.

Den europeiske union har tillit til at de nigerianske myndighetene nå som 2003-valgene er over, fortsetter å ha oppmerksomheten rettet mot demokratiseringsprosessen for å styrke den kvalitetsmessige siden ved demokratiet ytterligere og øke ansvarligheten innad i Nigeria i kommende periode.

Den europeiske union konstaterer med tilfredshet den økte valgdeltakelsen og især at kvinnene for første gang sto for en betydelig andel av de avgitte stemmene. Dette er et klart uttrykk for den økte demokratiske bevisstheten som råder i landet.

Den europeiske union ser fram til å samarbeide med den nyvalgte presidenten og hans regjering, og til å støtte deres bestrebelser på å sikre en jevn og stabil demokratisk utvikling og å bedre den økonomiske situasjonen.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.