Erklæring fra EU-formannskapet i anledning forhandlingene mellom Nepals regjering og maoistene (16.05.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning forhandlingene mellom Nepals regjering og maoistene (16.05.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at det er innledet fredsforhandlinger mellom Nepals regjering og Nepals kommunistiske parti (maoistene). Den europeiske union bekrefter at den støtter en demokratisk politisk prosess som omfatter alle parter, og at den håper på et vellykket utfall av forhandlingene. De seneste begivenheter har gitt grunn til bekymring, og EU oppfordrer alle parter innstendig til å vise fleksibilitet og avstå fra voldsbruk.

Den europeiske union ser med glede på at Nepals regjering og kommunistpartiet (maoistene) nylig gikk offentlig ut og erklærte at de er villig til å forhandle med den nasjonale menneskerettighetskommisjonen om en egen menneskerettighetsavtale. EU ser på dette initiativet som et viktig skritt i fredsprosessen – et skritt som er egnet til å fremme tillit. Den europeiske union er rede til å støtte gjennomføringen av denne avtalen.

Den europeiske union vil fortsatt støtte Nepals regjering i dens bestrebelser på å bekjempe fattigdom og diskriminering og å sikre bedre styresett. Et godt forhandlingsresultat mellom Nepals regjering og kommunistpartiet vil gi bedre grunnlag for samarbeid mellom EU og Nepals regjering i fremtiden.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.