Erklæring fra EU-formannskapet i anledning sluttføringen av de interkongolesiske forhandlingene i Pretoria (17.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning sluttføringen av de interkongolesiske forhandlingene i Pretoria (17.12.02)

Den europeiske union gratulerer alle de kongolesiske parter med inngåelsen i Pretoria 13. desember 2002 av en helhetlig avtale om overgangsstyre i Den demokratiske republikken Kongo som omfatter alle parter.

Den europeiske union setter stor pris på den innsats FNs generalsekretærs spesialutsending Moustapha Niasse og den sørafrikanske regjeringsdelegasjonen i fellesskap har gjort for å mekle i konflikten. Den er også takknemlig for president Thabo Mbekis personlige engasjement.

Den europeiske union ser på avtalen som et viktig gjennombrudd i arbeidet med å skape varig fred i Den demokratiske republikken Kongo og i hele regionen rundt De store sjøer. De spørsmål som fortsatt gjenstår, må snarest tas opp til behandling i den samme konstruktive ånd som førte til inngåelsen av den generelle avtalen. Den europeiske union anmoder signatarpartene om i god tro å gjennomføre avtalens bestemmelser og om å samarbeide om å danne en nasjonal overgangsregjering som omfatter alle parter, og som skal ha ansvar for å lede Den demokratiske republikken Kongo inntil de første demokratiske valgene kan avholdes.

Den europeiske union oppfordrer alle væpnede grupper som fortsetter fiendtlighetene i området til omgående å innstille all militær virksomhet, særlig i de østlige provinsene og i Ituri-provinsen, og til å ta del i bestrebelsene på å skape fred, samle og gjenoppbygge landet.

Den europeiske union oppfordrer alle land i regionen til å samarbeide med overgangsregjeringen med sikte på å lette gjennomføringen av avtalen som er inngått i Pretoria.

Den europeiske union er rede til å følge opp gjennomføringen av avtalen ved særlig å iverksette et større program for å bistå den fremtidige kongolesiske overgangsregjeringen i arbeidet med å rehabilitere og gjenoppbygge landet. Den europeiske union vil også yte betydelig humanitær bistand for å dekke de presserende behovene til befolkningen, som har lidd sterkt gjennom mange år med krig.

Den europeiske union gir sin fornyede støtte til det initiativ De forente nasjoner og Den afrikanske union har tatt til så snart forholdene tillater det, å innkalle til en internasjonal konferanse om demokrati, fred og stabilitet, og utvikling i området rundt De store sjøer.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.