Erklæring fra EU-formannskapet i anledning Aung San Suu Kyis begrensede bevegelsesfrihet samt vedvarende og politisk motivert fengsling og arrestasjon i Burma/Myanmar (18.02.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning Aung San Suu Kyis begrensede bevegelsesfrihet samt vedvarende og politisk motivert fengsling og arrestasjon i Burma/Myanmar (18.02.03)

Den europeiske union konstaterer med dyp bekymring at det siden formannskapets erklæring 11. oktober 2002 er kommet stadig flere rapporter om innskrenkninger i ytringsfriheten og om politisk motivert arrestasjon og fengsling i Burma/Myanmar. Den europeiske union oppfordrer myndighetene i Burma/Myanmar til å innfri sine løfter om å løslate alle politiske fanger, og til umiddelbart å gå i reell dialog med Den nasjonale demokratiske liga (NLD) samt med andre politiske grupperinger med sikte på å få til en overgang til demokrati i landet.

Særlig grunn til bekymring gir myndighetenes gjentatte trakassering av og forsøk på å presse Daw Aung San Suu Kyi, noe som har foregått med støtte fra Union Solidarity Development Association (USDA), slik det nylig kom fram i delstaten Rakhine. I den forbindelse har Den europeiske union med bekymring merket seg den senere tids politiske arrestasjoner i landet, særlig arrestasjonen av generalsekretæren i Shan-folkenes demokratiske liga og av en rekke NLD-medlemmer. Den europeiske union mener at hensikten med disse handlingene er å få tilhengerne av Den nasjonale demokratiske liga og den burmesiske demokratibevegelsen til å avstå fra videre kontakt med Daw Aung San Suu Kyi, og at de heller ikke bidrar til å fremme en demokratisk utvikling, slik myndighetene i Burma/Myanmar har tatt til orde for.

Den europeiske union bekrefter at den fortsatt ønsker og støtter en politisk endring i Burma/Myanmar som ledd i bestrebelsene på å oppnå nasjonal forsoning, overholde menneskerettighetene og innføre demokrati. Den europeiske union noterer med tilfredshet at en delegasjon fra Amnesty International for tiden er i Rangoon, og håper dette kan føre til større forståelse og respekt for menneskerettighetene. Samtidig gjentar Den europeiske union sitt krav om at general Than Shwe straks må innlede en genuin og reell dialog med Daw Aung San Suu Kyi og Den nasjonale demokratiske liga, de øvrige politiske grupperingene i landet samt representanter for de etniske gruppene. Den europeiske union oppfordrer videre myndighetene i Burma/Myanmar til å iverksette et økonomisk reformprogram med sikte på å ta opp og behandle de økonomiske og humanitære behovene til Burma/Myanmars befolkning på en forsvarlig måte, og til å treffe ytterligere tiltak for å få effektiv kontroll med spredningen av HIV/AIDS. Den europeiske union vil vurdere situasjonen i Burma/Myanmar nøye når den i april 2003 avgjør om den skal fornye sin felles holdning.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.