Erklæring fra EU-formannskapet i anledning omgjøring av dødsdommene i Illinois, USA (17.01.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning beslutningen om å omgjøre dødsdommene i Illinois, USA (17.01.03)

Den europeiske union er motstander av dødsstraff under enhver omstendighet. Den europeiske union mener at avskaffelse av dødsstraff bidrar til å øke menneskets verdighet og videreutvikle menneskerettighetene, og bekrefter på nytt at den akter å arbeide for en total avskaffelse, med innføring av et verdensomspennende moratorium på dødsstraff som første skritt på veien.

Den europeiske union noterer derfor med tilfredshet guvernør George Ryans beslutning av 11. januar 2003 om at samtlige fanger som sitter på dødscelle i Illinois, vil få omgjort straffen til livsvarig fengsel eller kortere fengselsstraff. Allerede i februar 2000 erklærte guvernør Ryan en midlertidig stans i alle henrettelser i delstaten, noe Den europeiske union hilste med glede.

Faren for at uskyldige skal dømmes til døden og henrettes, en fare guvernør Ryan erkjenner er til stede, er en av flere viktige faktorer som ligger til grunn for Den europeiske unions tenkning rundt avskaffelse av dødsstraff.

Den europeiske union oppfordrer derfor alle stater i USA som praktiserer dødsstraff, til å overveie liknende tiltak med sikte på å avskaffe dødsstraffen i hele landet.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.