Erklæring fra EU-formannskapet i anledning Det internasjonale atomenergibyrås resolusjon av 6. januar om Nord-Koreas atomvirksomhet (10.01.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning Det internasjonale atomenergibyrås resolusjon av 6. januar om Nord-Koreas atomvirksomhet (10.01.03)

Den europeiske union slutter helt og fullt opp om resolusjonen som styret i Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) vedtok 6. januar, og oppfordrer Nord-Korea på det sterkeste til å reagere positivt på og omgående rette seg etter kravene i resolusjonen.

Den europeiske union noterer med dyp bekymring de ensidige tiltak Nord-Korea nylig har gjennomført for å hindre at inneslutnings- og overvåkingsutstyr som IAEA har utplassert ved landets atomanlegg, virker etter sin hensikt, samt utvisningen av IAEAs inspektører. Tiltakene har ført til at IAEA ikke lenger er i stand til å utføre sine oppgaver, og innebærer et alvorlig brudd på IAEAs sikkerhetskontrollavtale.

I tråd med konklusjonen fra møtet i EUs råd for allmenne saker og eksterne forbindelser 19. november 2002 oppfordrer Den europeiske union Nord-Korea på det sterkeste til å unngå en ytterligere opptrapping og omgående å avvikle alle atomvåpenprogrammer på en synlig og kontrollerbar måte, til å la Det internasjonale atomenergibyrå istandsette forseglinger og reinstallere overvåkingsutstyr, til å la IAEAs inspektører returnere og til å sørge for at landet fullt ut og vilkårsløst handler i samsvar med alle relevante internasjonale forpliktelser, særlig ikke-spredningsavtalen og sikkerhetskontrollavtalen.

Den europeiske union er forpliktet til å handle i samråd med alle relevante samarbeidspartnere og til å bidra til en fredelig løsning.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.