Erklæring fra EU-formannskapet i anledning Nord-Koreas offisielle kunngjøring om å trekke seg fra ikke-spredningsavtalen (13.01.03)

Erklæring fra formannskapet på den europeiske unions vegne i anledning Nord-Koreas offisielle kunngjøring om å trekke seg fra ikke-spredningsavtalen (13.01.03)

Den europeiske union beklager på det sterkeste Nord-Koreas offisielle kunngjøring om at landet trekker seg fra avtalen om ikke-spredning av kjernefysiske våpen. Dette er en beslutning som i høyeste grad angår verdenssamfunnet som helhet, ettersom den skaper presedens, noe som er svært beklagelig og undergraver bestrebelsene på å sikre full tilslutning til ikke-spredningsavtalen, som er selve hjørnesteinen i det globale avtaleverket for ikke-spredning av atomvåpen.

Medlemsstatene i Den europeiske union uttrykker dyp bekymring for dette ensidige tiltaket fra Nord-Koreas side, men nærer fortsatt håp om at landet igjen vil innta en mer positiv holdning som kan bidra til en avspenning av den foreliggende krisen og til å sikre freden og sikkerheten på Korea-halvøya. I den forbindelse oppfordrer Den europeiske union Nord-Korea på nytt til fullt ut å overholde sine internasjonale forpliktelser om ikke-spredning av atomvåpen på en synlig og kontrollerbar måte.

Den europeiske union gjentar at den ønsker å bidra til en varig og fredelig løsning.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.