Erklæring fra EU-formannskapet i anledning de malaysiske myndighetenes løslatelse av seks personer som har sittet fengslet (01.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning de malaysiske myndighetenes løslatelse av seks personer som har sittet fengslet i henhold til loven om indre sikkerhet (01.07.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at de malaysiske myndighetene 1. og 12. juni 2003 løslot seks politiske aktivister som har sittet fengslet siden april 2001 i henhold til loven om indre sikkerhet (ISA). Den europeiske union uttrykker også tilfredshet med at Malaysias regjering har sagt seg villig til å vurdere resultatet av den gjennomgang Malaysias nasjonale menneskerettighetskommisjon Suhakam nylig har foretatt av ISA-loven, der det blant annet kreves at den nevnte loven oppheves, og at det vedtas en ny lovgivning i tråd med relevante FN-prinsipper og -instrumenter. Den europeiske union ser fram til en gjennomgang av de gjeldende bestemmelser for anvendelse av ISA.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria og Romania samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.