Erklæring fra EU-formannskapet i anledning militæropprøret i São Tomé og Príncipe 16. juli 2003 (18.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning militæropprøret i São Tomé og Príncipe 16. juli 2003 (18.07.03)

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste militæropprøret som fant sted i São Tomé og Príncipe 16. juli.

Den europeiske union tar avstand fra all maktovertakelse i strid med forfatningen, og understreker at den legger avgjørende vekt på rettsstatsprinsippene og de demokratiske prosesser som den eneste vei å gå for å oppnå regjeringsskifte.

Den europeiske union ser med tilfredshet på erklæringen fra formannskapet i Den afrikanske union og Samveldet av portugisiskspråklige land (CPLP), som fordømmer militæropprøret og henstiller til at den konstitusjonelle orden gjenopprettes.

Den europeiske union oppfordrer de berørte militærstyrkene til å sette fri samtlige ministrer og andre som er anholdt, stanse opprøret og gjeninnføre rettsstaten og demokratiet i São Tomé og Príncipe uten bruk av vold.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.