Erklæring fra EU-formannskapet i anledning arrestasjonen av opposisjonspolitikere på Cuba (26.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning arrestasjonen av opposisjonspolitikere på Cuba (26.03.03)

Den europeiske union ser med dyp bekymring på meldingen om at de kubanske myndighetene har arrestert et stort antall uavhengige journalister og opposisjonspolitikere.

Bølgen av arrestasjoner strider mot prinsippet om ytringsfrihet, et prinsipp Den europeiske union ønsker å fremme i sine forbindelser med fremmede stater.

Den europeiske union fordømmer arrestasjonene og krever at de anholdte, som EU anser som samvittighetsfanger, umiddelbart løslates.

Den senere tids hendelser har gitt EUs felles holdning om Cuba ny aktualitet, særlig kravet om demokratiske reformer og økt respekt for menneskerettighetene. Den europeiske union vil overvåke nøye eventuelle brudd på de grunnleggende sivile og politiske rettighetene, som fortsatt vil få konsekvenser for EUs forbindelser med Cuba.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria og Romania samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.