Erklæring fra EU-formannskapet i anledning presidentvalget i Armenia (21.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning presidentvalget i Armenia (21.03.03)

Den europeiske union har merket seg det internasjonale valgobservatørkorpsets (IEOM) foreløpige rapport fra presidentvalget i Armenia 19. februar og 5. mars 2003.

Den europeiske union gir uttrykk for bekymring over at valgprosessen, følge IEOMs rapport, generelt sett ikke oppfylte de internasjonale kravene, i den forstand at stemmegivningen og ‑opptellingen bar preg av alvorlige uregelmessigheter. Det er blant annet konstatert at valgurnene i flere tilfeller er blitt fylt med falske stemmesedler.

Den europeiske union er også bekymret over at folk ble fengslet under valgkampen fordi de deltok i ikke-voldelige aktiviteter i forbindelse med valget. Selv om flesteparten nå er løslatt, sitter noen av de anholdte fortsatt fengslet.

Den europeiske union konstaterer samtidig at det er gjort visse fremskritt siden forrige presidentvalg i Armenia, særlig når det gjelder de tekniske forberedelsene, og uttrykker tilfredshet med at et stort antall utenlandske og hjemlige observatører har fulgt valget. Den europeiske union ser det også som positivt at valgprosessen har vært preget av et bredt offentlig engasjement.

Den europeiske union noterer med tilfredshet at det til tross for det spente politiske klimaet ikke har forekommet alvorlige voldsepisoder mellom de to valgomgangene, og oppfordrer alle parter til å utvise ro og moderasjon i kjølvannet av valget.

Den europeiske union forventer avslutningsvis at valgprosessen underkastes de nødvendige endringer i god tid før det forestående valget på ny nasjonalforsamling i Armenia i mai 2003, og oppfordrer særlig den sentrale valgkommisjon til å fullføre sitt mandat på en upartisk måte.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.