Erklæring fra EU-formannskapet i anledning åpningen av Loya Jirga i Kabul 13. desember 2003 (13.12.03)

Erklæring på Den europeiske unions vegne i anledning åpningen av Loya Jirga i Kabul 13. desember 2003 (13.12.03)

På vegne av Den europeiske union uttrykker formannskapet et oppriktig ønske om at møtet i Loya Jirga, Afghanistans konstitusjonelle råd, får et positivt utfall. EU håper at den nye forfatningen blir pluralistisk og grunnes på universelle menneskerettigheter, blant annet like rettigheter for kvinner og menn.

Godkjenningen av forfatningen, som innebærer et avgjørende skritt i den fredsprosessen som ble innledet i og med Bonn-avtalen, kommer også til å danne grunnlaget for fremtidig fred og velstand for det afghanske folk. Den europeiske union bekrefter at den gir sin fulle og hele tilslutning til dette målet.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.