Erklæring fra EU-formannskapet i anledning parlamentsvalget på Madagaskar (23.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning parlamentsvalget på Madagaskar (23.12.02)

Den europeiske union uttrykker tilfredshet med at parlamentsvalget på Madagaskar søndag 15. desember 2002 forløp rolig etter en valgkamp uten voldelige episoder. Den europeiske union er også tilfreds med at det tilsynelatende har vært høy valgdeltakelse.

Den europeiske union noterer med tilfredshet at EUs valgobservatørkorps har en generelt positiv oppfatning av valgdagen. Den europeiske union merker seg imidlertid også visse svakheter valgobservatørkorpset har registrert, særlig valglistene, som med fordel kan forbedres, samt isolerte tilfeller av bruk av trusler.

Den europeiske union håper at opptellingen av stemmene og beregningen av resultatet også vil foregå på en tilfredsstillende måte som sikrer innsyn, inntil det endelige resultatet offisielt foreligger.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.