Erklæring fra EU-formannskapet i anledning et system for allmennkringkasting i Bosnia-Hercegovina (27.10.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning et system for allmennkringkasting i Bosnia-Hercegovina (27.10.03)

Omleggingen av radio- og fjernsynssystemet med tilhørende forvaltnings- og tilsynsorganer er en viktig oppgave for myndighetene i Bosnia-Hercegovina etter hvert som landet tilnærmer seg EU.

Den europeiske union gir sin fulle og hele støtte til at det innføres et fungerende system for allmennkringkasting i Bosnia-Hercegovina. EU mener den lovgivningsmodellen Den høye representantens kontor (OHR) har foreslått i denne forbindelse, danner et godt utgangspunkt for de lovendringer som kreves i henhold til europeiske normer og Dayton-avtalen.

Reformen vil bidra til at det kan opprettes et enhetlig og funksjonelt system bestående av tre kringkastere med felles infrastruktur. Den vil også være viktig for å sikre at institusjonsbyggingen skal lykkes – en oppgave de bosniske myndighetene og EU med stor besluttsomhet har tatt fatt på.

Den europeiske union ser fram til at reformpakken blir vedtatt senest 7. november 2003.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.