Erklæring fra EU-formannskapet i anledning Libyas tiltredelse til kjemivåpenkonvensjonen (05.02.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning Libyas tiltredelse til kjemivåpenkonvensjonen (05.02.04)

Den europeiske union minner om det italienske formannskapets uttalelse 20. desember 2003 i anledning erklæringen om masseødeleggelsesvåpen som ble utstedt 19. desember 2003 på oberst Gaddafis vegne av Abdulrahman Shalgam, utenriksminister i Den sosialistiske arabiske folkerepublikken Libya.

Den europeiske union ser med tilfredshet på de tiltak som siden er truffet, særlig at Libya nylig har ratifisert prøvestansavtalen og har tiltrådt kjemivåpenkonvensjonen; EU ser fram til at Libya omgående og fullt ut gjennomfører disse grunnleggende internasjonale instrumentene.

Den europeiske union ser fram til at Libya undertegner, ratifiserer og gjennomfører en tilleggsprotokoll til sikkerhetskontrollavtalen landet har inngått med Det internasjonale atomenergibyrå. Et slikt tiltak vil være en ytterligere bekreftelse på at Libya akter å fullt ut rette seg etter det eksisterende rettslige rammeverket som skal forhindre spredning.

I tråd med EUs strategi mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og deres leveringsmidler, som nylig ble vedtatt, støtter Den europeiske union en universell tilslutning til og styrking av de multilaterale avtaler og traktater som foreligger om nedrustning og ikke-spredning, og oppfordrer andre stater til å slutte seg til disse instrumentene dersom de ikke alt har gjort det.

Den europeiske union er overbevist om at Libya kan spille en avgjørende rolle ved å oppmuntre andre land, særlig landene i regionen, til å følge Libyas eksempel og ta del i det internasjonale arbeidet for nedrustning og mot spredning av masseødeleggelsesvåpen.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, søkerlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.