Erklæring fra EU-formannskapet i anledning ettårsdagen for innsettelsen av Lucio Gutierrez som Ecuadors president (14.01.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning ettårsdagen for innsettelsen av Lucio Gutierrez som Ecuadors president (14.01.04)

I anledning ettårsdagen for innsettelsen av president Gutierrez uttrykker Den europeiske union på nytt sin støtte til presidentens demokratisk valgte regjering, Ecuadors demokratiske institusjoner og Ecuadors folk, som ved valget i november 2002 fritt ga uttrykk for at det ønsket demokratiske endringer og politisk reform.

Den europeiske union fremhever betydningen av at de grunnleggende verdiene demokrati, frihet og rettferd respekteres full ut, og understreker at politisk stabilitet, sosial utjevning og økonomisk utvikling må være solid tuftet på rettsstatens normer og et godt styresett, noe som i sin tur vil skape et best mulig klima for videre samarbeid med Europa og for direkte investeringer.

Den europeiske union oppfordrer Ecuadors regjering til å videreføre den økonomiske politikken som er gjennomført i løpet av de tolv siste månedene. EU legger i den forbindelse særlig vekt på bekjempelsen av fattigdom og korrupsjon.

På bakgrunn av sitt vennskap og samarbeid med Ecuador understreker Den europeiske union betydningen av at det innledes en bred nasjonal dialog, noe som vil bidra til å styrke statens demokratiske institusjoner og gjøre staten mer nærværende og handlekraftig – samt sikre en mer likelig fordeling av offentlige tjenester – i alle deler av landet. En nasjonal dialog vil også medvirke til innføring av fornuftige og effektive reformer samt til politisk og økonomisk stabilitet, noe som igjen vil bidra til større nasjonal velstand, sosial utjevning og bedre levestandard for alle landets innbyggere.

Den europeiske union er rede til å gi sin fortsatte støtte til gjennomføringen av disse mål, som vil bidra til å styrke demokratiet i Ecuador.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, søkerlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia, de potensielle søkerlandene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.