Erklæring fra EU-formannskapet i anledning gjenopptakelsen av Abuja-forhandlingene (29.06.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning gjenopptakelsen av Abuja-forhandlingene (29.06.05)

Den europeiske union uttrykker tilfredshet med at forhandlingene i regi av Den afrikanske union ble gjenopptatt 10. juni, og oppfordrer Sudans regjering og opprørsgruppene til å sørge for fortsatt fremdrift i Abuja-forhandlingene og til snarest mulig å finne en politisk løsning på konflikten i Darfur. Den europeiske union vil fortsatt følge forhandlingene i Abuja nøye.

I den forbindelse oppfordrer Den europeiske union på nytt alle parter i konflikten til strengt å overholde våpenhvileavtalen, og henstiller til samtlige parter å la seg representere på høyest mulig nivå og å forhandle med gode hensikter i Abuja. Den europeiske union gir sin fulle og hele støtte til Den afrikanske unions mekling, og noterer med tilfredshet at organisasjonen har utnevnt dr. Salim Ahmed Salim til spesialutsending for de sudanske partenes politiske forhandlinger om Darfur. Den europeiske union henstiller til partene fullt ut å samarbeide med Den afrikanske unions meklingsgruppe. EU minner om at FNs sanksjonskomité i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon 1591 kan iverksette sanksjoner særlig mot dem som hindrer fredsprosessen.

Den europeiske union vil også i fortsettelsen gi Den afrikanske union full støtte til organisasjonens utvidede oppdrag i Darfur. EU henstiller til Sudans regjering og opprørsgruppene å fullt ut samarbeide med Den afrikanske unions observatørkorps og ikke hindre de humanitære organisasjonene i deres arbeid, slik at det kan skapes trygge og stabile forhold.

Den europeiske union arbeider for fred i hele Sudan og oppfordrer Sudans regjering og opprørsbevegelsen Eastern Front til å innstille alle angrep i den østlige delen av landet og til snarest mulig å finne en politisk løsning.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.