Erklæring fra EU-formannskapet i anledning gjenopptakelsen av sekspartsforhandlingene på Koreahalvøya (13.07.05)

Korea-halvøya: Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning gjenopptakelsen av sekspartsforhandlingene (13.07.05)

Den europeiske union ser med glede på kunngjøringen om at sekspartsforhandlingene vil bli gjenopptatt i uken som innledes 25. juli. EU har sterke forhåpninger om at det vil bli gjort betydelige fremskritt under den fjerde forhandlingsrunden. EU bekrefter at den fortsatt ønsker at Korea-halvøya skal bevares som et atomvåpenfritt område, og oppfordrer Nord-Korea innstendig til å avvikle sine kjernefysiske programmer. Den europeiske union er beredt til å gjøre alt den kan for å støtte partene med å nå dette målet.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.