Erklæring fra EU-formannskapet i anledning kunngjøringen fra de politiske partiene i Nepal om en felles holdning (13.05.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning kunngjøringen fra de politiske partiene i Nepal om en felles holdning (13.05.05)

Den europeiske union ser med tilfredshet på kunngjøringen fra de politiske partiene i Nepal om at de er kommet fram til en felles holdning; denne ble offentliggjort 8. mai. Den europeiske union håper at disse bestrebelsene kan legge grunnlaget for en dialog mellom de politiske partiene og kongen. EU oppfordrer så vel kongen som de politiske partiene til å utvise fleksibilitet i forhold til denne dialogen og til oppgaven med å få i gang igjen den demokratiske prosessen.

Den europeiske union er overbevist om at en akseptabel og bærekraftig løsning på den pågående konflikten i Nepal har som nødvendig og viktig forutsetning at det etableres et flerpartidemokrati i landet.

Den europeiske union vil benytte denne anledningen til å minne om at de borgerlige og politiske rettighetene må respekteres. Den oppfordrer både regjeringen og maoistene innstendig til å respektere menneskerettighetene, og fordømmer enhver bruk av vold, uansett hvem som står bak. EU vil fortsatt følge utviklingen i Nepal nøye.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.