Erklæring fra EU-formannskapet i anledning presidentvalget i Guinea-Bissau (27.06.05)

Den europeiske union konstaterer med tilfredshet at den første runden i presidentvalget i Guinea-Bissau ifølge de internasjonale observatørene, særlig EUs valgobservatørkorps (EU EOM), har foregått i fredelige og stort sett godt organiserte former, i samsvar med grunnleggende internasjonale prinsipper for demokratiske valg.

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning presidentvalget i Guinea-Bissau (27.06.05)

Den europeiske union konstaterer med tilfredshet at den første runden i presidentvalget i Guinea-Bissau ifølge de internasjonale observatørene, særlig EUs valgobservatørkorps (EU EOM), har foregått i fredelige og stort sett godt organiserte former, i samsvar med grunnleggende internasjonale prinsipper for demokratiske valg. Den europeiske union roser Guinea-Bissaus befolkning som gjennom den store valgdeltakelsen har vist et klart engasjement for fred og demokrati. EU merker seg at de væpnede styrker har støttet gjennomføringen av et demokratisk valg.

Den europeiske union oppfordrer samtlige kandidater og politiske partier til å respektere resultatet av den første valgomgangen og å sørge for at den demokratiske valgprosessen fullføres med godt resultat og uten en ytterligere tilspissing av situasjonen.

Den europeiske union er rede til fortsatt å støtte Guinea-Bissau for å sikre full gjenoppretting av demokratisk legitimitet i landet. Av den grunn vil EUs valgobservatørkorps fortsette sitt oppdrag i Guinea-Bissau under den andre runden i presidentvalget.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), samt Ukraina og Republikken Moldova slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.