Erklæring fra EU-formannskapet med oppfordring til Libanon om å omgjøre beslutningen om å gjennomføre tre henrettelser lørdag 17. januar, og å opprettholde landets moratorium på dødsstraff (16.01.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne med oppfordring til Libanon om å omgjøre beslutningen om å gjennomføre tre henrettelser lørdag 17. januar, og å opprettholde landets moratorium på dødsstraff (16.01.04)

Den europeiske union har med forferdelse brakt i erfaring at de libanesiske myndighetene har besluttet å gjennomføre tre henrettelser lørdag 17. januar, til tross for at EU ved flere anledninger har gitt uttrykk for bekymring i den forbindelse. Libanon opphever dermed det midlertidige forbudet mot dødsstraff som landet innførte i 1998.

Den europeiske union er en innbitt motstander av dødsstraff under enhver omstendighet, og har total avskaffelse som prioritert oppgave. EU mener at avskaffelse av dødsstraff bidrar til å øke menneskets verdighet og videreutvikle menneskerettighetene. Den europeiske union anser denne form for straff som grusom og umenneskelig. Dødsstraff medfører ingen fordeler i form av en avskrekkende effekt, og dersom noen feilaktig dømmes til døden og henrettes, er handlingen uopprettelig. Følgelig er dødsstraff forlengst avskaffet i alle EU-land. Men begrunnelsen for å avskaffe denne form for straff gjelder for alle mennesker i alle deler av verden. Total avskaffelse av dødsstraff er derfor blant de politiske standpunkter det råder sterk enighet om blant alle EUs medlemsstater.

Den europeiske union konstaterer at Libanon lenge har praktisert et midlertidig forbud mot bruk av dødsstraff. Unionen har ved tidligere anledninger meddelt de libanesiske myndigheter at den støtter en videreføring av dette forbudet, og gitt uttrykk for at Libanon med utgangspunkt i moratoriet bør ta skritt for å avskaffe dødsstraff.

EU oppfordrer president Lahoud til å bruke sin myndighet til å omgjøre beslutningen og derigjennom opprettholde det nåværende moratoriet, og oppfordrer Libanons regjering til å gjeninnføre det tradisjonelle moratoriet på bruk av dødsstraff.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria og Romania samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.