Erklæring fra EU-formannskapet om Datuk Seri Anwar Ibrahims anke av dommen av 8. august 2000 (05.02.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Datuk Seri Anwar Ibrahims anke av dommen av 8. august 2000 (05.02.04)

Den europeiske union har fulgt saken nøye, og merker seg den malaysiske ankedomstolens beslutning om å avvise begjæringen om fornyet behandling av en tidligere anke, der domstolen opprettholdt dommen og straffen av 8. august 2000 mot Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidligere visestatsminister i Malaysia. Den europeiske union merker seg også ankedomstolens beslutning om å avslå Ibrahims begjæring om å løslates mot kausjon.

Den europeiske union minner om sine tidligere uttalelser, der den har gitt uttrykk for dyp bekymring med hensyn til om tiltalte har fått en rettferdig rettergang, og uttrykker skuffelse over ankedomstolens beslutninger.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, søkerlandene Bulgaria og Romania, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.