Erklæring fra EU-formannskapet om EUs felles holdning til Den internasjonale straffedomstolen (23.06.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om en erklæring avgitt av de tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, og de assosierte landene Bulgaria og Romania samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, om EUs felles holdning med hensyn til Den internasjonale straffedomstolen. (23.06.03

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, og de assosierte landene Bulgaria og Romania samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, erklærer at de deler målsettingene i felles holdning 2003/444/FUSP om Den internasjonale straffedomstolen, fastlagt av Rådet for allmenne saker og eksterne forbindelser den 16. juni 2003, med hjemmel i artikkel 15 i Traktat om Den europeiske union. De vil sørge for at deres nasjonale politikk er i samsvar med denne felles holdning.

Den europeiske union merker seg og ser med glede på denne tilslutningen.