Erklæring fra EU-formannskapet om Front Polisarios løslatelse av 100 marokkanske krigsfanger (05.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Front Polisarios løslatelse av 100 marokkanske krigsfanger (05.03.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at Front Polisario 26. februar løslot 100 marokkanske krigsfanger. Det humanitære aspektet knyttet til Vest-Sahara-problematikken har vært en kilde til konstant bekymring for Den europeiske union, som i sakens anledning har rettet gjentatte diplomatiske henvendelser til de berørte parter der EU har fremhevet nødvendigheten av å bedre den humanitære situasjonen for de enkeltpersoner og befolkningsgrupper som er rammet av denne langvarige krisen.

Løslatelsen av de 100 marokkanske fangene kan bidra til å fremme dialog og skape tillit mellom de berørte parter. Men ettersom 1160 marokkanske fanger fortsatt holdes i forvaring, hvorav noen har vært tilbakeholdt siden starten på konflikten, forventer Den europeiske union at Polisario umiddelbart løslater alle gjenværende krigsfanger i samsvar med folkeretten og Sikkerhetsrådets resolusjon 1359 fra 2001, som også krever å få svar på hva som er skjedd med dem som ikke er kommet til rette. Den humanitære siden ved konflikten bør ses uavhengig av det politiske spørsmålet.

Den europeiske union uttrykker på nytt full støtte til FNs generalsekretær og hans personlige utsending James Baker for deres innsats for å få til en varig løsning som de berørte parter kan godta.

Den europeiske union oppmuntrer til all form for kontakt som kan bidra til å gjenopprette tilliten partene imellom, slik at det kan oppnås en varig løsning som fullt ut overholder den internasjonale rettsorden.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.