Erklæring fra EU-formannskapet om Guinea-Bissau (08.04.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Guinea-Bissau (08.04.05)

Den europeiske union gir sin fulle støtte til uttalelsen fra Sikkerhetsrådets formann 31. mars, der han anerkjenner framgangen som er oppnådd i Guinea‑Bissau i de seneste månedene, særlig i forbindelse med valgprosessen og innenfor økonomi- og budsjettstyringen.

Den europeiske union uttrykker at den fortsatt ønsker å bidra til en fredelig og fri valgprosess fram mot presidentvalget 19. juni 2005. EU støtter også Guinea‑Bissaus pågående innsats for fred, politisk stabilitet og bærekraftig utvikling, der reformer i sikkerhetssektoren utgjør et viktig element. I denne forbindelse vil EU understreke betydningen av rundebordskonferansen for givere, som skal holdes i oktober 2005.

Den europeiske union ser videre med økende bekymring på den seneste tids politiske begivenheter i landet, og særlig på Kumba Yalás beslutning, med PRS‑partiet tilslutning, om å stille som kandidat ved presidentvalget 19. juni. Denne beslutningen, som er i strid med overgangsavtalen undertegnet i nærvær av internasjonale observatører som EU, ECOWAS og FN, og hans nylige radikale offentlige uttalelser og oppfordringer til sosial og politisk uro kan i betydelig grad undergrave myndighetenes innsats og fremgang under den pågående politiske og militære overgangsprosessen.

Den europeiske union oppfordrer alle involverte parter i Guinea‑Bissau til å fornye sitt løfte om å arbeide for forsoning for å hindre at overgangsprosessen avspores, og for å gi landet mulighet til å bryte den onde sirkelen med politiske konflikter.

Den europeiske union fortsetter å støtte FNs overordnede rolle, og oppfordrer alle berørte regionale organisasjoner, blant andre CPLP og ECOWAS, til fortsatt å engasjere seg aktivt for å bistå Guinea‑Bissau med å oppnå politisk stabilitet.

Den europeiske union minner om konklusjonene fra konsultasjonene avholdt i forbindelse med artikkel 96, og understreker særlig forpliktelsene til å gjenopprette et uavhengig rettsvesen og sivil kontroll med de væpnede styrker, samt forpliktelsen til å avholde demokratiske valg.

Den europeiske union uttrykker i denne forbindelse alvorlig bekymring for det den oppfatter som en risiko for at politisk motiverte voldshandlinger begått under tidligere kriser, i økende grad får gå ustraffet, noe EU understreker at den anser for å være en av de grunnleggende årsakene til den vedvarende ustabiliteten i landet.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia‑Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA‑landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.