Erklæring fra EU-formannskapet om Haïti (07.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Haiti (07.03.03)

Den europeiske union legger stor vekt på respekten for demokratiske verdier og de rettsstatsprinsipper som styrer EUs forbindelser med tredjestater. Disse verdiene ligger til grunn for partnerskapet mellom Den europeiske union og statene i Afrika, Karibia og Stillehavet (ACP-statene). Ettersom demokratiet ikke er blitt gjeninnført på Haiti etter valgfusket i forbindelse med senatvalget i mai 2000, som "Fanmi Lavalas"-partiets kandidater tjente på, forlenget Den europeiske union 10. januar 2003 tiltakene som innebærer en delvis stans i EUs bistand til Haiti. Den europeiske union opprettholder imidlertid de samarbeidsprogrammer som kommer befolkningen direkte til gode. Den er rede til når som helst å gjennomgå disse tiltakene på nytt, alt etter som situasjonen utvikler seg.

I september 2002 vedtok Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) resolusjon 822, med de haitiske myndigheters samtykke. De samme myndigheter påtok seg umiddelbart å gjennomføre resolusjonen. Den europeiske union mener resolusjonen inneholder alle de elementer som skal til for å få en slutt på krisen og gjeninnføre en troverdig valgprosess, og konstaterer at det er myndighetenes ansvar å verne om det demokratiske mangfold, ytringsfriheten og den enkeltes rettigheter.

Den europeiske union er sterk bekymret over den senere tids rapporter om økt bruk av trusler og trakassering fra bevæpnede personers side, dels mot journalister og menneskerettighets- og opposisjonsaktivister, dels mot ledere for det sivile samfunn og fagforeningene. Mange av disse bevæpnede personene tilhører grasrotorganisasjoner og mafiagrupper. Den europeiske union oppfordrer president Aristide til å sette en stopper for disse aksjonene, som strider mot rettsstatsprinsippene og demokratiet, og til å gjeninnføre godt styresett for å lede landet på rett vei mot fred og velstand.

Den europeiske union forventer at det raskt innsettes et provisorisk valgråd, slik at man kan komme i gang med forberedelsene til det fremtidige valget. Den uttrykker håp om at alle partier i nær fremtid vil kunne utnevne sine representanter til rådet.

Den europeiske union vil støtte en diplomatisk henvendelse fra støttegruppen for Haiti for å minne myndighetene om deres plikt til å gjennomføre resolusjon 822, eventuelt gradvis. Den er villig til å støtte en gradvis gjeninnføring av rettsstaten, der første fase består i å gjenopprette tillit og sikkerhet, slik at det provisoriske valgrådet kan konstitueres. Den europeiske union vil eventuelt delta i et program for teknisk bistand til haitisk politi og rettsvesen, forutsatt at myndighetene gir garantier om at de akter å gjenopprette orden, sikkerheten og rettsstaten.

Den europeiske union gjentar sin politiske vilje og beredskap til å bidra til en smidig gjennomføring av valget i samsvar med vilkårene i resolusjon 822.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.