Erklæring fra EU-formannskapet om Somalia (07.04.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Somalia (07.04.05)

Den europeiske union oppfordrer på det sterkeste alle parter i og utenfor overgangsinstitusjonene til umiddelbart å avstå fra ytterligere fiendtlige handlinger og væpnede sammenstøt på alle fronter og til å gjenoppta dialogen som grunnlag for konsensus og kompromiss.

Den europeiske union fastholder at deltakelse og forsoning må være de to bærende bjelkene i fredsprosessen og må gjenopprettes umiddelbart, da overgangsinstitusjonene er av midlertidig karakter og alle beslutninger må treffes på grunnlag av konsensus og kompromiss. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig konsensus om viktige spørsmål, for eksempel om sikkerhet og flytting, vil det føre til splittelse, noe som vil tilsidesette det vellykkede resultatet fra den IGAD-ledede fredskonferansen og rokke ved det internasjonale samfunns tillit til de overgangsinstitusjonene som er i ferd med å etableres. I denne forbindelse skal ingen urimelige forhåndsbetingelser eller rigide standpunkter få hindre de vedvarende bestrebelsene på å oppnå konsensus.

Den europeiske union minner om at den inkluderende holdningen som har ført til den vellykkede avslutningen av den nasjonale forsoningskonferansen i Somalia, har vært avgjørende for unionens vilje til å støtte overgangsprosessen.

Den europeiske union tar til orde for en umiddelbar dialog mellom alle berørte parter i overgangsinstitusjonene, slik at ministerrådet og parlamentet kan bli enige om et nytt og omfattende forslag om flytting og sikkerhet, der blant annet følgende elementer kan inngå:

a. En gjennomgang av Mogadishu‑planen i form av samråd og ved å innarbeide de operative delene i en overordnet nasjonal flytteplan for Somalias føderale overgangsregjering. I denne forbindelse er det av avgjørende betydning å sikre en uavhengig overvåking og kontroll av fremdriften på alle stadier i gjennomføringen, også i tilknytning til planer for demobilisering, avvæpning og reintegrering (DDR – Disarmament, Demobilization and Reintegration).

b. I konklusjonene av 19. mars fra IGADs 24. ministerrådsmøte om Somalia, som omhandler første fase av utplasseringen av tropper fra IGASOM (IGADs fredsbevarende operasjon i Somalia) og EU, foreslås det at denne første fasen bør ha en viss varighet, at den bør gjennomføres på en måte som alle parter kan godta, samt at behovet for å lære opp somaliske sikkerhetsstyrker må ivaretas. Den europeiske union oppfordrer partene til å videreføre planleggingen innenfor en ramme som koordineres av Den afrikanske union.

c. Forslag til midlertidige plasseringer for overgangsinstitusjonenes virksomhet inntil sikkerhetssituasjonen i hovedstaden er tilfredsstillende, der det tas hensyn til alle parters interesser.

d. Planlegging av en landsomfattende våpenhvile og tilbaketrekking av tropper.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia‑Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA‑landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.