Erklæring fra EU-formannskapet om Togo (09.03.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Togo

Den europeiske union noterer med tilfredshet Faure Gnassingbés avgang 25. februar. Dette er et ledd i gjenopprettingen av den konstitusjonelle orden, og et skritt som bør kunne bane veien for et fritt og åpent presidentvalg, som EU er rede til å støtte.

Den europeiske union støtter i den forbindelse fortsatt den innsats Ecowas og Den afrikanske union gjør for å sikre en smidig overgang og legge til rette for frie og åpne valg. EU krever at menneskerettighetene og borgernes rettigheter respekteres, og at sikkerheten opprettholdes for alle.

Den europeiske union krever videre at de forpliktelser Togos regjering påtok seg i forbindelse med konsultasjonene avholdt i medhold av artikkel 96 i Cotonou-avtalen, innfris, særlig forpliktelsen om å etablere en nasjonal politisk dialog som gjør det mulig å utarbeide en ramme for avvikling av president- og parlamentsvalg som alle parter kan godta.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.