Erklæring fra EU-formannskapet om Togo (12.02.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Togo (12.02.03)

Den europeiske union merker seg den togolesiske nasjonalforsamlingens beslutning av 30. desember 2002 om å godkjenne en endring av artikkel 59 i Togos grunnlov, samt den betydning dette vil få for det forestående presidentvalget i juni.

Den europeiske union minner om sine erklæringer i forbindelse med gjennomføringen av tidligere valg i Togo, og oppfordrer samtlige parter til å gjenoppta den politiske dialogen, slik at det kan oppnås enighet om en ramme for valget som alle kan godta.

Den europeiske union oppfordrer videre de togolesiske myndighetene til å sørge for at det forestående presidentvalget gjennomføres under frie og rettferdige forhold som sikrer innsyn og bidrar til å fremme den demokratiske prosessen i Togo, i samsvar med intensjonene i rammeavtalen inngått i Lomé.

Den europeiske union er rede til å støtte valgforberedelsene i Togo, forutsatt at det oppnås bred enighet om vilkårene for demokratiske valg mellom de politiske kreftene.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.