Erklæring fra EU-formannskapet om Togo (25.04.05)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Togo (25.04.05)

I anledning det nært forestående presidentvalget i Togo, som er av avgjørende betydning for landets fremtid, oppfordrer Den europeiske union alle parter innstendig til å bidra til at valget kan gjennomføres på en korrekt og fredelig måte. Unionen gir uttrykk for sin bekymring over spenningene som har preget valgforberedelsene, og som har ført til en forringelse av det politiske klima i Togo.

Den europeiske union oppfordrer også alle politiske krefter og institusjoner til å utvise ansvarlighet og åpenhet for å sikre at hver borger kan stemme fritt under rolige og oversiktlige forhold slik at valget blir troverdig.

Den europeiske union uttrykker at den fortsatt støtter ECOWAS' bestrebelser på å mekle og føre tilsyn med valgprosessen innenfor rammen av avtalen mellom flertallet og opposisjonen som ble inngått 28. februar under ledelse av president Tandja.

Den europeiske union følger nøye med på valgprosessen både før, under og etter valget, og fastlegge sin fremtidige holdning på bakgrunn av alle disse aspektene.

Den europeiske union minner om betydningen av at Togos regjering overholder de 22 forpliktelsene den påtok på seg i forbindelse med konsultasjonene avholdt i medhold av artikkel 96 i Cotonou‑avtalen, om gjenoppbygging av demokratiet og respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia‑Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA‑landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.