Erklæring fra EU-formannskapet om Usbekistan (27.12.04)

Erklæring fra formannskapet i EU om Usbekistan (27.12.04)

Formannskapet i Den europeiske union har merket seg den foreløpige rapporten fra OSSE/ODIHRs begrensede valgobservatørsendelag etter parlamentsvalget i Usbekistan. Formannskapet beklager at valget på vesentlige punkter ikke var i samsvar verken med forpliktelser inngått innenfor rammen av OSSE eller andre internasjonale krav til demokratiske valg, selv om det er skjedd visse mindre forbedringer siden valget i 1999.

Formannskapet i Den europeiske union konstaterer med bekymring at bare partier som var godkjent av myndighetene, stilte ved valget på lovgivende forsamling 26. desember, og at tre politiske partier som i løpet av året har uttrykt ønske om å delta i valget, ikke fikk stille. Formannskapet ser også med bekymring på at uavhengige kandidater i utstrakt grad ble hindret i å delta. Videre førte den forsinkede gjennomføringen av valgloven og den sene endringen av stemmegivningsprosedyrene til at valget ble mindre gjennomsiktig. Disse forhold reduserte i stor grad muligheten for meningsfylt politisk kappestrid.

Den europeiske union forventer at Usbekistan oppfyller sine forpliktelser i egenskap av OSSE-medlem. Formannskapet setter pris på at de usbekiske myndigheter har samarbeidet med OSSE/ODIHR både under valgkampen og selve valget, og håper dette samarbeidet vil bli ytterligere styrket. Formannskapet bekrefter at EU fortsatt er rede til å samarbeide med Usbekistan om å fremme og gjennomføre OSSEs verdier og prinsipper på grunnlag av gjensidig tillit.

Søkerlandene Bulgaria, Romania og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.