Erklæring fra EU-formannskapet om anvendelse av særlige tiltak for å bekjempe terrorisme (09.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om anvendelse av særlige tiltak for å bekjempe terrorisme (09.07.03)

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), erklærer at de deler målsettingene i Rådets felles holdning 2003/482/FUSP av 27. juni 2003 om anvendelse av særlige tiltak for å bekjempe terrorisme og om opphevelse av felles holdning 2003/402/FUSP. De vil sørge for at deres nasjonale politikk er i samsvar med denne felles holdning.

Den europeiske union merker seg og ser med glede på denne tilslutningen.