Erklæring fra EU-formannskapet om arrestasjonen av fagforeningsledere i Zimbabwe (23.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om arrestasjonen av fagforeningsledere i Zimbabwe (23.12.02)

Den europeiske union uttrykker dyp bekymring over den senere tids arrestasjon av ti fagforeningsledere og påstandene om mishandling mens de ble holdt i arrest. Dette er det siste av en rekke tilfeller der fagforeninger i løpet av de siste månedene er blitt utsatt for trusler og vold.

Zimbabwes regjering har som medlem av Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) forpliktet seg til å respektere grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen.

Frie fagforeninger spiller en sentral rolle i et normalt samfunn. Ved å arrestere fagforeningsledere i et forsøk på å presse fagforeningsbevegelsen har politiet i Zimbabwe ikke opptrådt upartisk.

Den økonomiske krisen i Zimbabwe blir stadig verre. Den europeiske union oppfordrer Zimbabwes regjering til å innlede en politisk dialog med det sivile samfunn og å respektere fagforeningenes rettigheter, noe som kan bidra til å løse den aktuelle krisen.

Den europeiske union vil følge den videre utvikling nøye.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.