Erklæring fra EU-formannskapet om artikkel 23 i Hongkongs grunnlov, revidert versjon (16.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om artikkel 23 i Hongkongs grunnlov, revidert versjon (16.07.03)

Den europeiske union

  • merker seg HKSAR-regjeringens beslutning om å forlenge høringsperioden i forbindelse med forslaget til nasjonal sikkerhetslov til gjennomføring av artikkel 23 i grunnloven,
  • noterer med tilfredshet at HKSAR-regjeringen forplikter seg til fortsatt innsats for å oppnå enighet i dette spørsmålet, og til å imøtekomme de innvendingene som er kommet til uttrykk med hensyn til å bevare ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheten i Hongkong,
  • noterer også med tilfredshet at bestemmelsene om å forby, av hensyn til den nasjonale sikkerhet, lokale organisasjoner som kontrolleres av organisasjoner som er forbudt i fastlands-Kina, er fjernet fra lovforslaget. Dette forbudet har vært en av de viktigste grunnene til innvendingene, noe som også fremgår av tidligere EU-erklæringer. Innføringen av begrepet forsvar av "allmenne interesser" og krav om rettslig kjennelse før politiet kan gå til ransaking, er også kjærkomne tiltak, særlig med hensyn til vern om pressefriheten og fri informasjonsflyt,
  • er overbevist om at HKSAR-regjeringens seneste beslutninger kan bidra til å bedre det politiske klimaet i området,
  • vil minne om at den støtter prinsippet om "ett land, to systemer" og tanken om å bevare Hongkongs særstilling og respekten for de menneskerettigheter og den frihet som Hongkongs borgere nyter godt av, og som er nedfelt i Hongkongs grunnlov,
  • konstaterer at de siste dagers begivenheter har vist at Hongkongs befolkning ønsker raskere fremdrift i forhold til grunnlovens endelige mål om direkte valg av Hongkongs øverste leder og medlemmene av det lovgivende råd. Den europeiske union håper at HKSAR-regjeringen vil ta hensyn til folkets ønske, og
  • forplikter seg til også i fortsettelsen å følge utviklingen nøye.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.