Erklæring fra EU-formannskapet om bhutanske flyktninger i Nepal (18.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om bhutanske flyktninger i Nepal (18.07.03)

Den europeiske union er en av Bhutans og Nepals viktigste bistandspartnere og den største finansieringskilden for de bhutanske flyktningleirene i Nepal, og ser i den egenskap med tilfredshet at partene etter år med forhandlinger er blitt enige om fastsetting av status for de første 12 000 personene i Khudunabari-leiren.

Den europeiske union deler imidlertid den uro som er kommet til uttrykk med hensyn til fremgangsmåter og resultater i forbindelse med verifiseringsprosessen, ettersom 70,5 % av flyktningene som oppgis frivillig å ha forlatt Bhutan, har en usikker rettslig stilling, blant annet når det gjelder borgerrettigheter. Den europeiske union er også bekymret over mangelen på tilfredsstillende ankeprosedyrer.

Den europeiske union oppfordrer begge parter til snarest mulig å gå i gang med hjemsending og integrering av flyktningene i full overensstemmelse med folkeretten og menneskerettighetene. Den europeiske union mener det er særlig viktig at partene lar FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) eller en annen kompetent internasjonal organisasjon delta i prosessen som en uavhengig og upartisk rådgivnings- og overvåkningsinstans, slik at alle gjenværende verifiseringssaker og alle anker sikres tilbørlig behandling.

For at prosessen skal forløpe lettere, oppfordres partene innstendig til å utarbeide planer for hjemsending og reintegrering som sikrer innsyn, og som blant annet tar opp spørsmål om statsborgerskap, boliger, dyrkingsjord og støtte til hjemsending, både for de flyktninger som ønsker å vende tilbake til Bhutan, og for dem som ønsker å bli i Nepal. Som angitt tidligere er Den europeiske union villig til å yte nødvendig finansiell bistand i forbindelse med reintegreringen og gjenbosettingen av flyktningene.

Avslutningsvis gjentar Den europeiske union at respekt for folkeretten og menneskerettighetene utgjør en av bærebjelkene i samarbeidet mellom EU og Nepal så vel som Bhutan, i likhet med alle Unionens bistandspartnere.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.