Erklæring fra EU-formannskapet om brudd på våpenhvileavtalen i Somalia (23.06.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om brudd på våpenhvileavtalen i Somalia (23.06.03)

EU, som besluttsomt har støttet fredsprosessen i Somalia finansielt og politisk, er oppmuntret over de framskritt som ble gjort på konferansen om forsoning i Mbagathi, og ser at prosessen er kommet inn i en avgjørende fase med vedtakelse av nytt charter og valg på ny nasjonalforsamling og ny regjering for en overgangsperiode.

EU vil gi spesialutsending B. Kiplagat og Kenyas regjering, som har vært vertsland for fredsforhandlingene i Nairobi og fremmet prosessen politisk, stor anerkjennelse for den viktige oppgaven de har utført.

EU bekrefter på nytt sin støtte til den IGAD-støttede fredsprosessen, og retter en inntrengende henstilling til alle politiske og militære ledere, såvel som tradisjonelle og religiøse ledere og representanter for det sivile samfunn, om å øke sin innsats med sikte på å oppnå rettferdige og balanserte kompromissløsninger i de spørsmål som gjenstår, og oppnå en fullverdig fredsavtale nå i konferansens sluttfase.

EU oppfordrer de politiske og militære ledere som fremdeles er i Somalia, til omgående å slutte seg til dem som befinner seg i Mbagathi.

EU fordømmer sterkt de gjentatte bruddene på erklæringen om innstilling av fiendtligheter av 27. oktober 2002, og særlig den siste tids kamphandlinger i midtre Shebelle og Mogadishu, og oppfordrer til en umiddelbar og varig innstilling av fiendtlighetene. EU gjentar sin vilje til å vurdere hensiktsmessige tiltak, herunder smarte sanksjoner, mot enkeltpersoner og grupper som undergraver fredsprosessen. EU merker seg innholdet i den nye rapporten fra FNs ekspertpanel, og oppfordrer alle land til streng overholdelse av FNs våpenembargo mot Somalia.

EU oppfordrer ministrene i IGADs frontlinjestater til å stå fast ved sine løfter om å spille en mer aktiv rolle med hensyn til å overvåke og støtte konferansen om forsoning.

EU merker seg med tilfredshet rapporten fra Den afrikanske union og IGADs sendelag for faktainnsamling, som ser nærmere på muligheten for å utplassere våpenhvileobservatører og vurdere vilkårene for demobilisering. EU ser fram til å drøfte detaljerte forslag om overvåking av våpenhvilen, demobilisering og reintegrering av tidligere stridende, med AU, IGAD og andre berørte parter, særlig De forente nasjoner.

EU gjentar, i samsvar med de prinsipper og retningslinjer som flere ganger er fastlagt av De forente nasjoners sikkerhetsråd, sin vilje til å støtte en fullverdig og balansert fredsavtale og åpne og inkluderende institusjoner med ansvar for avtalens gjennomføring i interimsperioden, især med hensyn til demobilisering, gradvis demokratisering og forsoning.

EU oppfordrer alle interesserte parter til å spille en aktiv rolle i arbeidet med å støtte denne prosessen, der et godt utfall er en kjernefaktor for stabiliteten i hele regionen på Afrikas horn og i kampen mot terrorisme.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.