Erklæring fra EU-formannskapet om den humanitære situasjonen i Ituri-provinsen og de alvorlige krenkelsene av menneskerettighetene (11.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den humanitære situasjonen i Ituri-provinsen og de alvorlige krenkelsene av menneskerettighetene (11.12.02)

Den europeiske union uttrykker dyp bekymring for den humanitære situasjonen i Ituri-provinsen og de alvorlige krenkelsene av menneskerettighetene. Den anmoder alle parter om å lette tilgangen på humanitær hjelp til de befolkningsgrupper som er berørt av konflikten, og å respektere hjelpearbeidernes nøytralitet og uavhengighet og samtidig garantere deres sikkerhet.

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste den vedvarende militære virksomheten til de væpnede militsene, som utnytter en lokal konflikt mellom etniske grupperinger i politisk og økonomisk øyemed.

Den europeiske union oppfordrer alle parter til fullt ut å samarbeide om å få oppnevnt fredskommisjonen for Ituri-provinsen. Den europeiske union oppfordrer videre Ugandas og Den demokratiske republikken Kongos regjeringer til å gjøre hele sin innflytelse gjeldende med sikte på å bringe den spente situasjonen til opphør, og til å bidra til å legge forholdene i Ituri-provinsen til rette for at Luanda-avtalen kan gjennomføres på tilfredsstillende vis. Den europeiske union merker seg i denne forbindelse at Uganda ifølge Luanda-avtalen skal ha avsluttet tilbaketrekkingen av sine styrker senest 15. desember 2002. Den europeiske union oppfordrer også alle de øvrige stater i regionen til likeens å bidra til fred og stabilitet i regionen.

Den europeiske union anmoder De forente nasjoner om fortsatt å følge situasjonen i Ituri-provinsen nøye og om nødvendig å endre mandatet til MONUC (FNs observatørstyrke i Den demokratiske republikken Kongo) på bakgrunn av den aktuelle krisen.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.